Sökning: "kvalitativ ansats sophiahemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden kvalitativ ansats sophiahemmet.

 1. 1. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt i livets slut inom särskilt och ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Broberg; Kitty Jogenby; [2021]
  Nyckelord :Community nursing; Heart failure; Home health nursing; Nursing homes; Palliative care; Hemsjukvård; Hjärtsvikt; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en komplex sjukdom som i livets slut ger många svåra symtom. Den sjukes livskvalitet påverkas avsevärt och många vårdas i ordinärt eller särskilt boende den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska arbeta personcentrerat, ge symtomlindring och främja god livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Metoder för identifiering och bedömning av palliativt vårdbehov på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tania Gutierrez Liljestrand; Thereze Mellquist; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; Emergency Service; Needs Assessment; Nurse; Palliativ vård; Akutmottagning; Bedömning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning är en plats där snabba beslut ofta måste tas. Tidigare studier visar att faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete med att vårda patienter i livet slut inom akutmottagning är hög arbetsbelastning, svårigheter att stötta närstående och dålig utformning av akuten där möjligheten för avskildhet är liten för döende patienter och deras sörjande närstående. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka exklusiv amning efter kejsarsnitt : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Griping; Laura Serna; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding intention; Cesarean section; Exclusive breastfeeding; Skin- to- skin contact; Amningsintention; Exklusiv amning; Hud mot hudkontakt; Kejsarsnitt;

  Sammanfattning : Att amma är karakteristiskt för alla däggdjur och ett beteende som utvecklats under miljontals år. Amning är en global folkhälsoangelägenhet, då bröstmjölken och amningen ger ett dominerande skydd för både barnets och mammans fysiska, kognitiva och mentala hälsa. LÄS MER

 5. 5. Läka på distans? : perspektiv på egenvård inom telemedicin

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Axel Sundberg; Gabriel Tiby; [2021]
  Nyckelord :Telemedicine; Self-care; Patients experience; Telemedicin; Egenvård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund   I takt med samhällets digitalisering har telemedicin, vård på distans, kommit att spela en allt mer framträdande roll inom hälso-och sjukvården. Inom ramen för det digitala kan patienter numera uppsöka samt erhålla vård från sina egna hem. LÄS MER