Sökning: "kvalitativ databearbetning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden kvalitativ databearbetning.

 1. 1. Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Josefine Bastås; Josefine Lind; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; neurological diseases; warm climate; rehabilitation; Klimatvård; neurologiska sjukdomar; rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). LÄS MER

 2. 2. Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Carina Borgén; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Older adults; Physical Activity; Participation; Träffpunkt; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. LÄS MER

 3. 3. Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Lindfors; Minette Olsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytning; anknytningshierarkier; Trygg bas;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av gruppträning, self-efficacy samt underlättande och hindrande faktorer för träning hos en grupp kvinnor med kvarstående besvär efter förlossning : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Maria Hanser; Sara Holm; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; barriers; postpartum; supervised exercise; exercise; physiotherapy;

  Sammanfattning : BakgrundDen fysiska aktivitetsnivån sänks för många i samband med graviditet och kan vara kvarstående en längre tid efter förlossning. Det finns begränsad kunskap om vilka faktorer som stärker self-efficacy (S-E) att utföra träning, underlättande och hindrande faktorer för initiering eller återupptagande av fysisk aktivitet och träning efter förlossning. LÄS MER

 5. 5. Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Ström; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Ämnesundervisning; andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den svenska skolan är idag mångkulturell och i snitt en femtedel av eleverna har en annan språklig bakgrund än svenska. Studien syftar undersöka mellanstadielärares erfarenheter av undervisning med koppling till språkutveckling genom att intervjua fyra mellanstadielärare. LÄS MER