Sökning: "kvalitativ dokumentanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden kvalitativ dokumentanalys.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Studie om svenska högskolor och universitet: En kartläggning av organisationsstrukturer och utvecklingsmöjligheter för en hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hanna Kjell; Lisa Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Organization; Organizational structure; Organizational Scheme; University; Sustainable development; Sustainable transition; Hållbar utveckling; Hållbar omställning; Högskolor; Organisationer; Organisationsstrukturer; Organisationsschema; Universitet;

  Sammanfattning : Due to climate change, a sustainable transition is required in all sectors. Swedish universities are since the year of 2006 obligated by the higher education act to strive for sustainability. LÄS MER

 3. 3. Blockchain Adoption is an Evolution – not a Revolution: : Advantages and Challenges of Blockchain in Real Estate Transaction in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ludwig Djursén; Theo Björk; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; real estate; transaction; information asymmetry; blockchain implementation; residential real estate; smart contract; tokenization; Blockchain; fastigheter; transaktion; informationsasymmetri; blockchain-implementering; bostadsfastigheter; smart kontrakt; tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate sector has a large impact on the economy and a significant impact on financialmarket stability. Several unique features characterize the real estate market assets; these arestable cash flow, a stable demand, and low volatility, contributing to the underlying value. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning i fyra östgötska kommuner : En kvalitativ studie om förutsättningar för mellanstora och mindre kommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Sandra Dahlén; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Climate change; climate adaptation; climate impact; small municipalities; Klimatförändringar; klimatanpassning; klimatpåverkan; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att klimatpåverkan som har skett under decennier, leder till negativa konsekvenser för samhället. Om samhället ska vara robust för denna påverkan behöver samhället anpassas. Klimatanpassningsarbetet är fortfarande en relativ ny fråga och ses som mer utmanande för mindre kommuner. LÄS MER

 5. 5. Risk- och sårbarhetsanalyser - Samverkan när den är som bäst : En kvalitativ studie om samverkan i Blekinge län

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Jennifer Ahlgren; Mikael Hägerlund; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; Multi-level governance; Risk- and vulnerability assessment; RVA; Flernivåstyrning; Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; Samverkan;

  Sammanfattning : Med en ökad utmaning i samhället med att hantera risker och dess konsekvenser sätts en allt större press på samhällets förmåga att agera vid oönskade händelser. Studien omfattar Blekinge län och har som syfte att analysera hur flernivåstyrning påverkar arbetet med risk och sårbarhet. LÄS MER