Sökning: "kvalitativ fenomenografi vård"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvalitativ fenomenografi vård.

 1. 1. Patienters uppfattningar av att leva med torra ögon : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tobias Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Conceptions; Dry eye; Informatics; Person centered care; Phenomenography; Fenomenografi; Informatik; Personcentrerad vård; Torra ögon; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Torra ögon beror på en obalans i ögats tårfilm och påverkar patientens livskvalité, eftersom tillståndet ger symtom i form av ögonsmärta, rinnande ögon och synnedsättning. Tillståndet är kroniskt, progressivt och kräver regelbunden behandling. LÄS MER

 2. 2. Ser distriktssköterskor verkligheten? : Distrikssköterskors uppfattning av barn som misstänks fara illa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Therese Menze; [2019]
  Nyckelord :barn; barn som far illa; distriktssköterskor; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mörkertalen kring barn som far illa misstänks vara stort då flertalet aldrig söker vård, barn känner skam och skuld samt att hälso- och sjukvårdspersonal missar tecken på misshandel. Barnmisshandel innefattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp samt omsorgssvikt. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Benjamin Palm; Helena Lisborg; [2019]
  Nyckelord :Language barrier; Ambulance care; Perceptions; Phenomenography; Communication; Care; Prehospital Emergency Care; Språkbarriär; Ambulanssjukvård; Uppfattningar; Fenomenografi; Kommunikation; Omvårdnad; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ambulanssjukvård är ett område som blir allt mer avancerat. Prehospital akutsjukvård karakteriseras av snabb bedömning, beslutsfattande och utvärdering i både säkra och osäkra miljöer. Ett korrekt omhändertagandeav patientenförutsätter en fungerande kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Organdonation : Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Aderstedt; Fredrik Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :organdonation; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Wallin Bentrari; [2018]
  Nyckelord :Evidence based practice; evidence based anaesthesia nursing practice; phenomenography; anaesthetic care; perioperative care; Evidensbaserad vård; evidensbaserad anestesiologisk vård; fenomenografi; anestesiologisk omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad vård är en indikator på god och säker vård. Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som förutsätter kunskap och praktiskt handlande. LÄS MER