Sökning: "kvalitativ forskningsansats"

Visar resultat 1 - 5 av 1036 uppsatser innehållade orden kvalitativ forskningsansats.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på arbetssituationen : En kvalitativ studie med rektorer i grund- och gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maja Freiij; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; Arbetsmiljö; Rektorer; Covid-19; Krav-; kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur de påtvingade omställningarna i skolorganisationer, till följd av pandemin, har påverkat rektorers yrkesroll och välmående i arbetet i en specifik kommun. Studien utfördes genom en kvalitativ forskningsansats innefattande semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Kan vi få vara med? : En kvalitativ observationsstudie om de yngsta barnens inflytande undersamlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Johansson; Anna - Karin Hoffman; [2021]
  Nyckelord :Förskola; samling; inflytande; toddlare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka toddlares möjligheter till inflytande under samlingen. Genom en kvalitativ forskningsansats och observationer har toddlares perspektiv försökts att tolkas och synliggöras. Åtta icke deltagande observationer har genomförts vid en småbarnsavdelning på en förskola i mellersta Sverige. LÄS MER

 3. 3. "Hjälper man en hjälper man alla" : En kvalitativ studie om hur musiklärare upplever hur elever med adhd ellerautismspektrumdiagnos fungerar i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johansson Malin; [2021]
  Nyckelord :ADHD; autism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; musikundervisning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Abstract Denna kvalitativa studie undersöker hur musiklärare upplever att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar i musikundervisningen. Syftet är att hitta verktyg för att kunna öka trivseln och inlärningen i musikundervisningen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att arbeta med tillgänglighet vid uppförandet av publika lokaler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Alfons; Katarina Huotila; [2021]
  Nyckelord :accessibility; participation; public buildings; usability; användbarhet; delaktighet; publika lokaler; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av tillgänglighetsarbete hos personer somvarit delaktiga i byggprocessen för två nyuppförda byggnader med publika lokaler. En kvalitativ forskningsansats valdes som metod för att få en helhetsförståelse för de tankar som ligger till grund för tillgänglighetsarbetet vid uppförandet av byggnader med publika lokaler. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med AI för patientcentrerad och jämlik vård : En studie om varför hälso- och sjukvården möter utmaningar vid implementering av AI i syfte att stödja patientcentrerad och jämlik vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Catrin Olsson; Sara Ekström; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Patient-centered healthcare; Equal healthcare; Ethics; GDPR; Challenges within healthcare; Artificiell Intelligens; Patientcentrerad vård; Jämlik vård; Etik; GDPR; Utmaningar inom hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Efter en kartläggning som Socialstyrelsen utfört över hälso- och sjukvårdens nyttjande avArtificiell Intelligens (AI), har det konstaterats att det finns utrymme och potential för ett mereffektivt användande av tekniken. Men trots att potential och fördelar med AI presenteras,möter branschen motgångar och utmaningar vid införandet av tekniken. LÄS MER