Sökning: "kvalitativ ideanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kvalitativ ideanalys.

 1. 1. Effektiv förändring? En analys av New Public Management inom Naturvårdsverket

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Andreasson; Sofia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :New public management; Webers legalbyråkrati; Naturvårdsverket; idealtyper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks på vilket sätt och i vilken utsträckning Naturvårdsverket präglas av förvaltningsreformen New Public Management och huruvida det skett någon förändring över tid. Arbetet syftar till att besvara dessa frågor genom en analys av Naturvårdsverkets verksamhetsberättelser från år 1979-2014 med nedslag vart femte år. LÄS MER

 2. 2. EU:s säkerhetspolitik : En kvalitativ idéanalys av de åtgärder som vidtagits mellan åren 2015-2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evin Sendi; [2019]
  Nyckelord :EU; terrorism; terrorist attacks; securitization; realism; liberalism;

  Sammanfattning : In the past few years, the European Union has been affected by several terrorist attacks and many states have suffered from this. As a reaction to these terrorist attacks, the EU has adopted through treaties several strategies and measures to tackle the issues of terrorism. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetspolisens hantering av terrorism : En kvalitativ idéanalys om nationellt intresse & individens frihet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hanna Ziarat Zadeh; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetspolisen; terrorism; securitization; liberalism; realism;

  Sammanfattning : The aim of this report is to analyze the Swedish security service Säkerhetspolisen (SÄPO) actions against terrorism in Sweden. The report will also focus on analyzing the new strategies that the state has implemented for SÄPO after the terrorist attack which happened in Sweden 7th of June 2017 on Drottninggatan. LÄS MER

 4. 4. Bortom NPM? En idéanalys av Tillitsdelegationens uppdrag att utforma en ny styrmodell för offentlig sektor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; Gunilla Svensson; [2018]
  Nyckelord :förvaltningspolitik; NPM; professionsutrymme; reformpolitik; reformideologier; statlig offentlig utredning; tillit; tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens kritiska debatt kring NPM har mynnat ut i tillsättandet av Tillitsdelegationen – en pågående statlig utredning med uppdraget att utforma en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. I följande uppsats utför vi en kvalitativ idéanalys av utredningens syn på begreppet tillitsbaserad styrning. LÄS MER

 5. 5. Bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar i en mål- och resultatstyrd skola : En kvalitativ idéanalys av Lgy11

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Blomkvist; [2017]
  Nyckelord :Bildning; mål- och resultatstyrd; Lgy11; idealtyper; bildningsdidaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar i läroplanen för gymnasieskolan 2011, en läroplan som i läroplansforskning benämns som mål- och resultatstyrd. Den mål- och resultatstyrda skolan, med ämnesplaner med konkretiserat innehåll och mätbara mål som ska kunna avläsas på förhand innan utbildningen påbörjats, är en utveckling bort från den klassiska bildningstankens fria förhållningssätt och den hermeneutiska bildningstraditionens idé om en förbehållslös bildningsresa. LÄS MER