Sökning: "kvalitativ innehållsanalys av domar"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys av domar.

 1. 1. Mäns maktutövande och maktposition i sitt våld mot kvinnor - En kvalitativ innehållsanalys av sex utvalda domar från tingsrätter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Christensson; Smilla Olsson; [2023]
  Nyckelord :Interpersonal violence; power balance; power abuse; domination techniques; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal violence against women is a widely spread problem where one out of three women globally falls victim to violence during their lifetime. The Swedish government constructed 2016 six gender equality policies and one of these policies aims to violence against women to end. LÄS MER

 2. 2. Döda eller bara skada? : En kvalitativ studie om mäns våld mot kvinnor med dödlig utgång eller inte

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Cornelia Gallerydh; [2023]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; dödligt våld; kvinnor; relation; nära relation; partner; dödligt partnervåld;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bringa klarhet i mäns våld mot kvinnor och varför våldet ibland får dödlig utgång och ibland inte. Fokus är relationsbaserat våld. En kvalitativ forskningsmetod i form av en tematisk innehållsanalys har genomförts. LÄS MER

 3. 3. "Ansökan om personlig assistans avslås därmed i sin helhet" : En kvalitativ dokumentstudie om motiveringar i LSS-bedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sofia Edén; Amanda Bravo; [2022]
  Nyckelord :LSS; qualitative document analysis; disability; LSS; kvalitativ dokumentstudie; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie har varit att med utgångspunkt i LSS-bedömningar studera hur enskildas rätt till insatser förhandlas, och kan ses i relation till lag, förarbeten samt Agenda 2030, Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För att besvara syftet har utredningar och prejudicerande domar analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Postmodern finans: En explorativ studie om finansiella influensers och marknadsmanipulation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Mård; William Strömberg; [2022]
  Nyckelord :financial influencers; game rule; hyperrealism; irrational finance; market manipulation; postmodernity; rational finance; the Swedish market abuse act; finansiell influenser; hyperrealism; irrationell finans; marknadsmanipulation; marknadsmissbrukslagen; postmodernism; rationell finans; spelregel;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att studera problematiken som har uppstått i och med det växande fenomenet finansiella influensers och dess koppling till marknadsmanipulation. Med en explosiv ökning inom aktiehandeln på dagens finansmarknader är det många beslut som inte längre kan definieras med enbart klassisk finansiell teori. LÄS MER

 5. 5. Närvarande moder/frånvarande fader : Konstruktionen av föräldraskap i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jessica Arvidsson; Hanna Lindström; [2022]
  Nyckelord :Parent ability; gender; substance misuse; The Care of Young Persons Special Provisions Act [LVU]; Föräldraförmåga; genus; beroendeproblematik; LVU;

  Sammanfattning : Jämställdhet innebär lika möjligheter och villkor för kvinnor och män i alla livets områden, däribland familj och barnuppfostran. Tidigare studier visar att det finns en skillnad i vilken ansvar som åläggs mödrar och fäder i barnomsorgen. LÄS MER