Sökning: "kvalitativ innehållsanalys deduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys deduktiv ansats.

 1. 1. “HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Carlsson; Linda Hernström; [2021-05-25]
  Nyckelord :Nature-based intervention; Mental health; Occupational Therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt den arbetsterapeutiska teorimodellen the Value and Meaning of Occupation (ValMO) finns potentiella aktivitetsvärden i allt människor gör. Att i sin vardag utföra olika typer av aktiviteter, som ger ett brett spektra av värden, kan främja livsbalans, god hälsa och meningsfullhet. LÄS MER

 2. 2. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 3. 3. "Lägg lite extra fokus på föräldrarna också!" : Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalvårdsenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Rålund; Sophia Wennerberg; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; delaktighet; familjecentrerad omvårdnad; föräldraskap; neonatalvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en neonatalvårdsenhet vårdas prematura och fullgångna nyfödda barn. Neonatal vård är en del av barnsjuksköterskans arbetsområde och omvårdnaden ska ske utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. IASB:s normbildningsprocess - Intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Svensson; Mohamad Chehade; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9 Seminariedatum: 2021-01-15 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. SÅ HÄR VILL JAG HA DET : Erfarenheter och önskemål från personer med intellektuell funktionsnedsättning kring kallelser och information

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eirin Svanberg; Kydd Magdalena; [2021]
  Nyckelord :Keywords: letter of invitation; information; alternative complementary communication; intellectual disability; participation.; kallelsebrev; information; alternativ kompletterande kommunikation; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: Information, förberedelse, trygghet och möjlighet till delaktighet i kontakt med hälso- och sjukvården är en rättighet enligt lag. För personer med intellektuell funktionsnedsättning tillgodoses inte detta till fullo och deras upplevelser av hälso- och sjukvårdsbesök är oftare negativa enligt tidigare forskning. LÄS MER