Sökning: "kvalitativ innehållsanalys ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys ekonomi.

 1. 1. Stormkök – lärarnas väg till friluftsliv : En kvalitativ studie om hur lärarnas synsätt påverkar undervisningen i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anders Sundelin; Hanna Ålander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilket synsätt verksamma och behöriga gymnasielärare i idrott och hälsa har på ämnesområdet friluftsliv. Studien avser vidare att undersöka vad lärarna anser är viktig kunskap i friluftsliv samt hur lärarnas synsätt speglas i lärarnas didaktiska val gällande undervisning och bedömning i friluftsliv. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 3. 3. “Hårdhudad, svårlurad, två lurar, två brudar” - Z.E. : En kvalitativ innehållsanalys av låttexter i den svenska gangsterrappkulturen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Söderström; Dinah Ahl; [2021]
  Nyckelord :Musik; Gangsterrapp; Svensk gangsterrapp; Subkultur; Kapital; Habitus; Representation;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar hur den svenska gangsterrappen, utifrån tre utvalda artister, representeras ur ett bourdieuanskt kultursociologiskt perspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyseras fem låtar av vardera artist för att undersöka kulturen som står till grund för det sociala fältet. LÄS MER

 4. 4. Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalia Daneri; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; content analysis; gender norms; gender stereotypes; film analysis; Sex and the City.; Feminism; innehållsanalys; könsnormer; könsstereotyper; filmanalys; Sex and the City.;

  Sammanfattning : Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Sport är för män, av män : En kvalitativ innehållsanalys av hur kvinnliga respektive manliga idrottare framställs i Sportbladet och Sportexpressen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Stål; Saga Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Idrott; sportjournalistik; genus; manligt och kvinnligt; representation; jämställdhet; Aftonbladet; Expressen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur kvinnliga och manliga idrottare representeras i tabloiderna Aftonbladet och Expressen utifrån representationsteorin och genusperspektiv. Detta har gjorts genom att analysera 28 artiklar från sportbilagorna Sportbladet och Sportexpressen under vecka sju i februari, sedan har materialet analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och en semiotisk analys. LÄS MER