Sökning: "kvalitativ innehållsanalys fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys fallstudie.

 1. 1. "Förväntan är att du ska leva värdeorden" : En studie om företagskultur och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Hillgren; Sara Källsten; [2021]
  Nyckelord :Företagskultur; Motivation; Kontroll; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker begreppet företagskultur och hur den visar sig i ett företags vardagliga verksamhet. Utöver detta syftar studien till att se hur ledningen använder sig av kulturen som ett styrmedel för att motivera sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 3. 3. ARG : engagemang i tider av missnöje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Annika Engström; [2021]
  Nyckelord :Kvarteret Galten; medborgarengagemang; Arkitektupproret; Lunds Arkitektuppror; AFSL; Aktion Rädda Galten; demokrati; motdemokrati; medborgarkultur; emotioner och engagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ARG – medborgarengagemang i tider av missnöje ämnar undersöka engagemanget i protesterna mot Lunds kommuns förslag om byggnationen i Kvarteret Galten. Frågeställningen syftar på hur engagemang kan förstås utifrån teorier om medborgarkultur, emotioner och engagemang samt utifrån Pierre Rosanvallons (2006) teori om motdemokrati och det rådande missnöjet gentemot politiker och det politiska systemet. LÄS MER

 4. 4. “Sverige ser inte ut som att det finns fyra Gunnar” : En fallstudie av en koncerns arbete för att motverka etnisk diskriminering vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Hallnemo; Jessica Westerman; [2021]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; Antidiskrimineringsarbete; Strukturerad rekryteringsprocess; Kompetensbaserad rekrytering; Diskrimineringsteorier; Psykometriska- och Sociala ansatsen;

  Sammanfattning : I Sverige måste arbetsgivare enligt lag bedriva ett aktivt antidiskrimineringsarbete men samtidigt visar forskningen att individer missgynnas till följd av sin etniska bakgrund. Syftet med studien var att med ett exempel illustrera hur organisationer kan arbeta för att motverka etnisk diskriminering i rekrytering vid nyanställning. LÄS MER

 5. 5. Fridays For Future : En fallstudie av en social rörelses användning av digitala medier för att kommunicera klimatförändringar och transmedialt berättande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Social movement; digital media; transmedia storytelling; transmedia mobilization; climate change communication; Social rörelse; digitala medier; transmedialt berättande; transmedial mobilisering; kommunikation kring klimatförändringar;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med ökad förståelse kring hur Fridays For Future använder digitala medier samt på vilket sätt de använder det transmediala berättandet för att kommunicera klimatförändringar externt. Kvalitativa intervjuer genomfördes med Fridays For Future medlemmar och resulterade i ett material som bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER