Sökning: "kvalitativ innehållsanalys latent och manifest"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys latent och manifest.

 1. 1. Patientomhändertagande under påverkan av hotfulla och våldsamma anhöriga : -En intervjustudie av sjuksköterskor i akutsjukvården i södra Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Eklund; Hallenborg Gustav; [2020]
  Nyckelord :Emergency room; Joyce Travelbee; Nurse; Relatives; Threats and violence; Akutmottagning; Anhöriga; Hot och våld; Joyce Travelbee; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att patienter skall uppträda våldsamt. LÄS MER

 2. 2. Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; Self-image; Identity; Social comparison; Young women; Sociala Medier; Självbild; Identitet; Social jämförelse; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som har betydelse för en god interaktion mellan anestesisjuksköterska och patient   : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; Nurse-patient interaction; relations; communication; participation; person centered care; participation; Anestesi; Sjuksköterske-patient interaktion; relation; kommunikation; delaktighet; personcentrerad vård; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan skall kunna skapa en god individuell relation till sin patient i en miljö som är både högteknologisk och ofta långt utanför patientens normala omgivningar. I den perioperativa vården är mötet med patienten dessutom ofta kort och intensivt med många moment som pågår samtidigt, detta ställer därför höga krav på anestesisjuksköterskans kompetens i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre som inte vill äta : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Marklund; [2019]
  Nyckelord :assistant nurses; do not eat; long term care facilities; older people; trust; inte äta; tillit; särskilt boende; undersköterskor; äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Introduktion; Det finns mätningar som visar att 58%, av äldre som bor på särskilt boende, ligger i riskzonen för att bli undernärda. Undersköterskor är en yrkesgrupp som möter äldre som inte vill äta och riskerar att drabbas av undernäring. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att drabbas av en fysisk funktionsnedsättning efter en traumatisk ryggmärgsskada - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Hanna Jonsson; Emelie Gissleholm; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk ryggmärgsskada; Patientens upplevelse; Fysisk funktionsnedsättning; Livsavgörande händelse; Sjuksköterskans roll; Att ge ett dåligt besked; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Kunskap och vetenskap inom hur det upplevs att drabbas av fysisk funktionsnedsättning efter en traumatisk ryggmärgsskada måste finnas för att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för personens upplevelse och förstå sin rolls betydelse. Detta ämne anses vara viktigt eftersom individen som drabbats av en ryggmärgsskada oftast inte kan använda de tidigare kroppsfunktioner som medför att personen ställs inför en livsavgörande händelse. LÄS MER