Sökning: "kvalitativ intervju analys"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju analys.

 1. 1. Från insikt till aktivt deltagande i samhället : En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Susanna Larsson; Ulrika Kragell; [2020]
  Nyckelord :Skolan som arena; gemenskaper; Jämlik stad; socialpedagogik; föräldrasamverkan; bildningsprocesser;

  Sammanfattning : Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. LÄS MER

 2. 2. Urfolket samerna- En statslös nation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Nationella Minoriteter; samer; Sápmi; statslösa minoriteter; kolonisation; nation; urfolk; UNDRIP och ICCPR; gränser; sedvanegränser; ILO-konventionen nr 169; markanvändning; kurder; mapuche;

  Sammanfattning : Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?   Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider. LÄS MER

 3. 3. Hus i park eller park i staden? : En kvalitativ fallstudie av relationen mellan förtätningsideal och planeringen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet av Eriksberg, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :förtätning; grönområde; grön platsmarknadsföring; territorialisering; täta staden;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och problematisera relationen mellan dagens förtätningsideal och planeringen av grönområden i en stadsdel som karaktäriseras av bevarad natur. Detta undersöks genom en fallstudie av hur Uppsala kommun planerar utvecklingen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet för Eriksberg. LÄS MER

 4. 4. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 5. 5. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
  Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER