Sökning: "kvalitativ intervju inställning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju inställning.

 1. 1. Lärares användning av laborativt material

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Nadia Sebraoui; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; användning;

  Sammanfattning : Forskning visar att användningen av laborativt material inte alltid gynnar elevers lärande inom matematikämnet och kan istället vara en distraktion. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning samt hur de motiverar sitt användande. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Åberg; [2019]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digital kompetens; intervju; kodning; lärare; läroplan; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 3. 3. Homosexuella män vill också skaffa barn -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Gärdström; [2019]
  Nyckelord :Ekonomi; heteronorm; homosexuell; media; stigmatisering; surrogatmoderskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur homosexuella män upplever surrogatmoderskap samt hur de påverkas av samhällets syn på surrogatmoderskap. Jag tar i detta sammanhang upp förarbetet - Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) och hur rapporteringen från olika media påverkar parens inställning i surrogatmoderskapsfrågan. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i grundskolans årskurser F-3 : En intervjustudie om lärares inställning till högläsning i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; grundskola; läsning; read aloud; kvalitativ intervju; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De frågeställningar som legat till grund för studien är följande: o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan utformas och av vilka anledningar? o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Inkluderingens pusselbitar : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eklund Granados; Sigrid Elgenius; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; inkludering; pragmatism; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. LÄS MER