Sökning: "kvalitativ intervju observation"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju observation.

 1. 1. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 3. 3. Museers kommunikation, publicering och delaktighet: - En fallstudie av Kulturen i Lunds kommunikationsstrategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Adrian Cupric; Lovisa Smedman; [2020]
  Nyckelord :Kultur; museum; kommunikation; transmedialt berättande; publicering; digitalisering; delaktighet; medieteknologi; sociala medier; nya medier; kulturella segment; engagemang; narrativ;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digital kommunikation och nya medier har anfört till ett framgångsrikt sätt att kommunicera. Museer har tidigare jobbat med kommunikation riktad från avsändare till mottagare där narrativet mottagaren tagit del av har skett på plats i museet i form av fysiska utställningar. LÄS MER

 4. 4. Musik i förskolan för att främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angelice Emanuelsson; Linda Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :musik; språkutveckling; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar kring och arbete med musikundervisning i relation till barns språkutveckling. Utifrån vårt syfte utformades två frågeställningar; vilken betydelse anser förskollärarna att musikundervisning har för barns språkutveckling? Hur arbetar förskollärare med musik som redskap för att främja barns språkutveckling? Bakgrund I bakgrunden redogör vi hur tidigare forskning ser på användandet av musik för att främja barns språkutveckling på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Man kan ju vara tjej och kille! : - En kvalitativ studie om barnlitteratur som verktyg för arbetet med barns könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Merve Kaya; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; könsnormer; normer; genus; poststrukturalistisk teori; observation; intervju;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur barns könsnormer synliggörs i mötet med barnlitteratur som ifrågasätter könsstereotypa roller, samt hur förskollärare bemöter och reflekterar kring barnens frågor och funderingar om könsnormer. I studien har jag utgått ifrån att studera en förskollärare och hens sätt att arbete med könsnormer kopplat till barnlitteratur. LÄS MER