Sökning: "kvalitativ intervju psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju psykologi.

 1. 1. Experters syn på digital teknologi som stöd vid nedsatta exekutiva funktioner och stress – en grundad teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lars Östman; [2018]
  Nyckelord :assistive technology; stress; executive functio ning; assistiv teknologi; stress; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie utreder vad experter inom stressrelaterad utbrändhetanserär viktigafunktioner och viktiga egenskaperi användargränssnittet hos en artificiellt intelligent coach,när användarens aktivitetssvårigheter är orsakade av stress. Studien utreder ocksåom de funktioner och egenskaper som framhålls av stressexperterna kan generaliseras och användas av personer med andra kognitiva funktionsnedsättningar som har liknande aktivitetssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om att bli någon : En kvalitativ intervjustudie om doping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sabina Fontana; Marie Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Doping; narrativ intervju; vändpunkter; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping. Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. LÄS MER

 3. 3. Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Magnusson; [2017]
  Nyckelord :cancer; ACT; rehabilitering; hälsa; sexuell hälsa; värderad riktning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. LÄS MER

 4. 4. Samhällsvägledarens integrationsarbete : - en kvalitativ studie om yrkes- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Fridéhn; Jennifer Thyrsson; [2017]
  Nyckelord :Health promotional efforts; Integration; Informal learning; New arrivals; Social Guidance worker; Supportive environments.; Hälsofrämjande; Integration; Informellt lärande; Nyanlända; Samhällsvägledare; Stödjande miljöer.;

  Sammanfattning : På grund av den globala flyktingkrisen har invandringen ökat markant i Sverige (SCB, 2017). Etableringsreformen genomfördes 2010 för att hantera de samhälleliga utmaningar som identifierats och med huvudsyfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden (lag 2010:197). LÄS MER

 5. 5. Kritiska händelser vid utryckningskörning : Polisers egna berättelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Susanne Axelsson; Mia Mörtvik; [2017]
  Nyckelord :Qualitative Method; Semi-Structured Interview; Narrative Analysis; Emergency driving; Blue Light; Police Officer; Kvalitativ metod; Semistrukturerad intervju; Narrativ analys; Utryckningskörning; Blåljus; Poliser;

  Sammanfattning : Olyckor med polisfordon fortsätter att öka. Litet är dock känt om polisers egna upplevelser av kritiska händelser under utryckningskörning. För att bidra till ökad förståelse för utryckningskörning var studiens syfte att undersöka hur poliser beskriver sina upplevelser av utryckningsförloppet. LÄS MER