Sökning: "kvalitativ intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 3328 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju.

 1. 1. Små barns anknytning. En intervjustudie om trygghet och omsorg i förskolan från ett förskollärarperspektiv vid inskolning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Izabell Flodén Dinov; Julia Djupfeldt; [2024-02-27]
  Nyckelord :Anknytning; omsorg; trygghet; yngre barn; förskola; förskollärarperspektiv; intervju; anknytningsteori; inskolning; fenomenografi; ;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018) lyfter de vikten av att skapa en trygg omsorg för både barnet och deras vårdnadshavare vid inskolning. Från våra tidigare erfarenheter som förskollärarstudenter har vi upplevt en skillnad i hur olika förskolor tolkar omsorgsbegreppet och även hur mycket vikt de lägger vid omsorgsuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om specialpedagogiskt arbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Enander; Alexandra Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :specialpedagogik; insatser; stöd; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : I enlighet med ”Läroplanen för förskolan” (2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl har behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Vidare ska de barn som har behov av mer stöd och stimulans få detta anpassat utifrån sina individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om TAKK i förskolan - En fenomenografiskt studie -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maja Lundgren; Emilia Månsson; Ida Ringhage; [2024-02-26]
  Nyckelord :TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation ; förskola; förskollärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Under vår förskollärarutbildning har vi tillägnats många nya kunskaper. Under en kurs om specialpedagogik fick vi upp intresset för TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och hur det kan användas i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Ansvar och ledning utifrån Lpfö18. En fenomenografisk studie om rektorers uppfattningar av revideringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Åse Karlsson; Klara Nylén; [2024-02-26]
  Nyckelord :Revidering; implementering; ansvar; ledning; ledarskap; förskollärare; arbetslag; rektorer; förskola; profession; uppdrag; komplexitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Med anledning av den nya revideringen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft i juli 2019 önskade vi i maj 2021 undersöka hur den uppfattades några år senare. Det som särskilt intresserat oss är de nytillkomna skrivningarna gällande ansvar och ledning. Detta arbete består av en mindre empirisk studie. LÄS MER

 5. 5. ”Den utmaning som jag ser är att inte glömma bort de flerspråkiga barnen”. En kvalitativ forskningsstudie om förskollärares uppfattningar om flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Carlson; Felicia Kopp; Senita Béwe Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; uppfattningar; förhållningsätt; strategier; utmaningar; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : Avsikten med följande studie är att genom intervjuer ta reda på förskollärares uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Syftet är att ta reda på om alla barn har samma förutsättningar att utveckla sitt modersmål då granskningar har visat att arbetet med flerspråkighet behöver förbättras. LÄS MER