Sökning: "kvalitativ kodning"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden kvalitativ kodning.

 1. 1. KÄNSLAN AV SAMMANHANG VID DISTANSARBETE - Digitaliseringens påverkan på en fysiskt orienterad enhet i den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisering; Distansarbete; KASAM; Offentlig enhet; Psykosocial arbetsmiljö; Samhörighet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur distansarbete vid covid-19-pandemin har påverkat den psykosociala arbetsmiljön och arbetssituationen för en kommunal enhet i den offentliga sektorn.Studien använder sig av en modifierad modell av Aaron Antonovskys teori KASAM, känslan av sammanhang och Eklöfs modell om socialt stöd. LÄS MER

 2. 2. Modersmålets värde i förskolan : förskollärares perspektiv på barns modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Mykhaylova; Jenny Karlsson; [2021]
  Nyckelord :modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien behandlar barns modersmål som är viktigt för barns språkutveckling och identitetsutveckling. De inställningar pedagoger har till modersmål påverkar dess användning på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Pension i relation till yrkesidentitet. : En kvalitativ kandidatuppsats i arbetsvetenskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Tennman; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Retirement; retirement decision; professional identity; intersectionality; interview and meaningfulness; Pension; pensionsbeslut; yrkesidentitet; intersektionalitet; intervjuer och meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka informanternas relation till pension i förhållande till upplevd yrkesidentitet. Syftet kommer besvaras genom att vi undersöker två frågeställningar. I första hand utforskas hur informanterna uttrycker sig angående pension i förhållande till upplevd yrkesidentitet. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för skriftspråksundervisning. Innehållsanalys av ett läromedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :skriftspråkshändelser; skriftspråkspraktiker; Four Resources Model; lärarhandledning.;

  Sammanfattning : Läromedel används mycket i undervisning och kan ses som en påverkansfaktor för undervisningens utformning och elevers lärande. Undervisning i skriftspråkande ska förbereda eleverna att uttrycka sig för olika syften och i olika sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Den nya redovisningskonsulten? En studie om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och goda redovisningssed

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emina Gigovic; Carl Fagergren; Ajsa Sobo; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Auktoriserad redovisningskonsult; God redovisningssed; Intern kontroll; Institutionell teori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur redovisningskonsulten upplever förändringar i sin yrkesroll till följd av digitaliseringen, och vilken påverkan digitala instrument har på hur god redovisningssed efterföljs inom redovisningsbranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur intern kontroll av digitala instrument används för att legitimitet och tillförlitlighet i redovisningen uppnås. LÄS MER