Sökning: "kvalitativ kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden kvalitativ kunskapssyn.

 1. 1. Det faller på hälleberget på något vis- en studie om synen på flyktingars kunskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karin Johanna Norrbo; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Människor som kommit som flyktingar till västvärlden har generellt en svag position på arbetsmarknaden och toppar arbetslöshetsstatistiken. Följden blir att flyktingar hamnar i en underprivilegierad position. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Läroböckers framställning av demokratibegreppet : En kvalitativ jämförande studie om läroböcker och styrdokumentens framställning av demokratibegreppet ur en socialkonstruktivistisk och prociduriell kunskapssyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :André Thorslund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the concept of democracy as well as its use in textbooks and the guideline of education in school. The questions addresses from which view of knowledge the concept of democracy is presented in textbooks and compares it with the definition of the guidelines of education. LÄS MER

 4. 4. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Blomqvist; Robin Rahm; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; pedagoger; fri lek; styrd lek; lärande; Gadamer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till en större förståelse kring lekens betydelse och synliggöra pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan. Studien genomfördes genom att vi använde oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER