Sökning: "kvalitativ metaanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvalitativ metaanalys.

 1. 1. Förskolans utomhusmiljö : En metaanalys av förskollärares beskrivningar av utemiljön och dess pedagogiska betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofi Jansson; Jessica Schjölberg; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; utomhusmiljö; utomhuspedagogik; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att beskriva förskollärares tal om den pedagogiska betydelsen av förskolans utomhusmiljö. Metoden metaanalys används för att sammanställa tidigare genomförda studentuppsatsers resultat för att identifiera likheter och skillnader. Sökningarna har gjorts i uppsök. LÄS MER

 2. 2. Motivation och lärande inaturvetenskaplig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Niclas Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Highschool; Science; Technology; Engineering; Mathematics; STEM; motivation; lektionsplanering; grundskola; NO; teknik; matematik; STEM;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur stor vikt lärare lägger på att skapa och genomföra lektioner där motivation påverkar lektionens planering och genomförande. Information samlades in via en enkät med 119 respondentsvar från lärare. Examensarbetet består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Psychic Distance on Internationalization : A Multiple Case Study of Swedish SMEs within the Service Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ebrahim AlSharif; Dalia Al Haj Omar; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Psychic Distance; Cultural Distance; Economic Distance; Geographic Distance; SMEs; Internationalisering; Psykiskt Avstånd; Kulturellt Avstånd; Ekonomiskt Avstånd; Geografiskt Avstånd; SMF;

  Sammanfattning : Background: SMEs represent 97% of Swedish companies that have an increase in the Swedish export by 16% in 2017. Furthermore, Sweden is eager to support its companies to lead the service revolution abroad. This expansion creates the need for overcoming international risks of inconstant psychic distance in terms of culture, economy and geography. LÄS MER

 4. 4. Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Kent Storm; [2017]
  Nyckelord :data analysis; documenting; patient safety; quality of care; SPC; data analys; dokumentera; patientsäkerhet; vårdkvalitet; SPC;

  Sammanfattning : Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Metaanalys av förslag på åtgärder i kommunala olycksundersökningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jesper Grip; [2016]
  Nyckelord :Learning from accidents; qualitative meta-analysis; municipal accident investigations; CHAIN model; proposals for action; Lärande från olyckor; kvalitativ metaanalys; kommunala olycksundersökningar; CHAIN-modellen; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : This paper carry out a qualitative meta-analysis of 112 “proposals for action” identified in 30 of the approximately 630 accident investigations that are published on the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) website. Accident investigations have been carried out at the discretion of each municipality and then sent to the MSB, which in turn, after a secrecy review and an ethical review, publishes most of the investigations on the web page Kommunala olycksundersökningar. LÄS MER