Sökning: "kvalitativ metod bsc"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod bsc.

 1. 1. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER

 2. 2. Upprätthålla Balanserad Verksamhetsstyrning : Genom Metoden Balanced Scorecard

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofie Fredriksson; Victoria Sjögren; Carl Slotte; [2019]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; KPI; Key Performance Indicator; Business Management; Management Control System; Strategy Performance Management Tool; Balanserad verksamhetsstyrning; BSC; KPI; verksamhetsstyrning; verksamhetsstyrningssystem; nyckeltal; strategiska mått;

  Sammanfattning : Verksamhetsstyrning är centralt för alla organisationer. En populär metod är Balanced Scorecard (BSC) men hur detta bör anpassas och användas råder det delade meningar om. Sedan tidigare finns det många studier om själva implementeringsfasen och därav ämnar denna studie att undersöka bibehållandet av BSC. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning, på liv eller död? : En kvalitativ studie om controllers användning av styrmedel inom sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christian Andersson; Niklas Bonnevier; Alexander Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Controller; management accounting; health care; budget; balanced scorecard; BSC; benchmarking; care quality; Controller; ekonomistyrning; sjukvård; budget; balanserat styrkort; BSk; kostnad per patient; KPP; benchmarking; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården beskrivs som oerhört komplex och genom bland annat utveckling av ny och dyr teknik, som i sin tur genererar bättre vård, gör det svårt för sjukhus att hålla sin budget. En controller har en fundamental roll i en organisations ekonomistyrning och ska med hjälp av diverse styrmedel styra och kontrollera så att verksamheten drivs mot ekonomiska mål. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens roll vid implementering av Balanserat Styrkort : En studie om förbättrad kommunikation vid implementeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Emelie Carlsson; Lotta Norrena; Cecilia Dorbell; [2015]
  Nyckelord :BSC; balanserat styrkort;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Kommunikationens roll vid implementering av Balanserat Styrkort -En studie om förbättrad kommunikation vid implementeringen Författare: Cecilia Dorbell, Emelie Carlsson och Lotta Norrena Handledare: Katrin Franander Institution: Institutionen för Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Den här studien syftar till att förbättra samt ge en större förståelse för kommunikationen vid implementeringen av balanserade styrkort. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie och undersökningen baseras på intervjuer gjorda bland fyra kommunala bolag i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Balanced Scorecard som kommunikationsverktyg - En fallstudie av Volvo Parts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amelie Gustafsson; Vanessa Kanngiesser; Malin Sjöbeck; [2010]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; KPI; kommunikationsverktyg; samarbete; samordning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced Scorecard kan användas som kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna inköp och logistik. Metod: Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ fallstudie utifrån en deduktiv ansats för att uppfylla studiens syfte. LÄS MER