Sökning: "kvalitativ metod företagskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod företagskultur.

 1. 1. Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Brodin; Anna Nilsson; Julia Lundberg; Ida Diesfeldt; [2021]
  Nyckelord :Opportunism; Distansarbete; Tillit; Övervakning; Ansvar; Kollektivism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagare eller Ansvarstagare? : - Om agilt arbete ur ett arbetstagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pontus Håkansson; Emma Ljungar; [2020]
  Nyckelord :Agilt arbetssätt; ansvarstagare; IT-branschen; utmaningar; kundorienterat; kundvärde; medarbetarfokus; företagskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka utmaningar upplever arbetstagare inom IT-branschen med ett agilt arbetssätt? Syfte: Syftet med studien är att identifiera utmaningar en arbetstagare upplever till följd av ett agilt arbetssätt och bidra med en arbetstagaranpassad modell för att öka förståelsen för det agila arbetssättets inverkan på arbetstagaren och dennes praktik inom IT-branschen. Metod: Kvalitativ surveyundersökning med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 5. 5. Implementering av cirkulär ekonomi inom stålindustrin : En kvalitativ fallstudie för att utforska vad implementeringen innebär

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maximilian Brobjer; Felix Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; implementation; steel industry; social benefit; Cirkulär ekonomi; implementation; stålindustrin; samhällsnytta.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vi konsumerar redan idag en och enhalv gånger jordens bärkapacitet,ochkommer 2030behöva två jordklotför att stödja vår konsumtion.Dettamedförockså en ännu högre konsumtionsökning som kommer att sätta ett ännu högretryck på jorden. LÄS MER