Sökning: "kvalitativ metod film"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod film.

 1. 1. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 2. 2. Spelfilm - nytta eller nöje? : – En studie om hur gymnasielärare använder och ser på spelfilm som ett pedagogiskt medel i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Patrik Gauria; [2021]
  Nyckelord :Spelfilm; Pedagogiskt medel; Svenskundervisningen; Det vidgade textbegreppet; Gymnasielärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken inställning fyra gymnasielärare i svenska har till spelfilm. Vidare ämnar arbetet beskriva hur och varför gymnasielärarna använder spelfilm som ett pedagogiskt verktyg i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Barns strategier och tillvägagångssätt för att lösa matematiska problemuppgifter : kvalitativ studie i förskolan med fokus på barns samarbete, samspel och problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Ekdahl; Jill Åbrodd; [2021]
  Nyckelord :Mathematic; problem solving; preschool; children; cooperation; matematic activities;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur barn i förskolan genom problemlösning tar sig an olika problemuppgifter.  I denna studie har barnens perspektiv intagits genom att deras resonemang, tillvägagångssätt och samarbete lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. ”They shall not grow old” : En semiotisk analys av tekniska restaureringar av gammalt krigsmaterial

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julia Normark; [2021]
  Nyckelord :Restaureringar; tekniska förutsättningar; denotation; konnotation; representation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka tekniska tecken Peter Jackson har använt sig av för att restaurera gamla originalklipp från första världskriget för att skapa sin dokumentärfilm They Shall Not Grow Old, och vad dessa denotativa tecken ger för konnotationer hos publiken. En kvalitativ semiotisk analys har använts som metod för att svara på problemställningen ”Hur kan tekniska restaureringar av ett filmmaterial tolkas som visuella tecken i filmen They shall not grow old, och vilka möjliga betydelser kan dessa tecken ha”? Som avgränsning har arbetet enbart tittat på de tekniska restaureringarna som Jackson har gjort och ignorerat andra aspekter som narrativ, vad som visas och vad det är som sägs. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativt samspel icke-verbalt och verbalt med robotprogrammering som verktyg och metod i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marietth Karlsson; Inger Kronberg Karlsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fallstudie; grundsärskola; språksvårigheter; icke-verbalt; verbalt; kommunikativt samspel; digitalisering; robotprogrammering; motivation; intresse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur det icke-verbala och verbala kommunikativa samspelet såg ut för elever i grundsärskolan vid robotprogrammering. Studien har som utgångspunkt följande forskningsfrågor:• Hur ser den icke-verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?• Hur ser den verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?Teori: De perspektiv som studiens teoridel tar upp är de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt- och relationellt perspektiv. LÄS MER