Sökning: "kvalitativ metod hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod hermeneutik.

 1. 1. “Inget pansar skymmer sikten” : – En närläsning av Colleen Hoovers verk Förbannade kärlek med fokus på temanakönsnormer och psykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Fager; [2024]
  Nyckelord :Colleen Hoover; könsnormer; psykologi; kvalitativ metod; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar vilka könsnormer som figurerar och vilka psykologiska mönster som blir tydliga i Colleen Hoovers verk Förbannade kärlek. I syfte att göra det har en kvalitativ analysmetod använts, mer precist en hermeneutisk texttolkning. Det teoretiska ramverket utgörs av feministisk litteraturteori. LÄS MER

 2. 2. Två Vägar, Ett Mål: En kvalitativ studie om hur teamattribut inverkar på uppfattningen av organisationskulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Fröberg; Sofia Nolberg; [2024]
  Nyckelord :Organisationskultur; team; arbetssätt; struktur; kulturtyper; kulturnivåer; hermeneutik; organizational culture; work method; structure; culture types; the level of culture; hermeneutic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi människor har ett behov av sociala interaktioner för att må bra och trivas med vår tillvaro. Inom såväl organisationskultur som i team är de mellanmänskliga relationerna centrala. LÄS MER

 3. 3. Att ta tillvara på elevers behov och intressen på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Simon Muskantor; Charles Reinius; Albin Remme; [2023-12-07]
  Nyckelord :Kvalitativ; Intervju; Hermeneutik; Fritidshemmet; Intresse; Behov; Inflytande; Delaktighet; Planering; inkludering.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att förstå och tolka hur lärare i fritidshemmet inkluderar elevernas behov och intresse i undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar att fritidslärare har många förhållningssätt för att inkludera elevernas intressen och behov. LÄS MER

 4. 4. Dignitas en modell för dödshjälp - : en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Vidar Ryrlind; Karina Tatevossian; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dignitas är en medlemsfinansierad dödshjälpsorganisation grundad 1998, i ForchSchweiz. Dignitas är endast verksam inom Schweiziska territoriet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Daniela Holmgren; Niklas Thörnberg; [2023]
  Nyckelord :Triage; psychosomatics; person-centred care; qualitative; stigmatisation; Triage; psykosomatik; personcentrerad vård; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den somatiska akutsjukvården behandlas akuta tillstånd där vård och behandling prioriteras efter sjukdomens eller traumats allvarlighetsgrad. Psykisk ohälsa ökar i det västerländska samhället. Personer som söker för psykiatriska besvär på akutmottagningen riskerar att prioriteras lågt i triageringen av patienter. LÄS MER