Sökning: "kvalitativ metod intervju metod semistrukturerad"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod intervju metod semistrukturerad.

 1. 1. Fritidshemmets digitaliserade miljö : En intervjustudie med fritidslärare om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Alejandro Castro; Armin Amani; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Information och kommunikationsteknik; digitala miljöer; fritidslärare; fritidshemmets uppdrag;

  Sammanfattning : I dagens samhälle använder eleverna sig av digitala verktyg på fritiden. Detta påverkar fritidslärarna sätt att använda sig av digitala verktyg i undervisningarna i fritidshemmet. Fritidslärarna saknar kunskap samt erfarenhet av digitala verktyg då detta kan resultera i gott eller ont i inlärning för eleverna. LÄS MER

 2. 2. ”Jag tänker bättre när jag får utmaningar” : En kvalitativ studie om rektorers och förskollärares erfarenheter om särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Mickaela Hesselberg; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade barn; pedagogiskt ABC; kvalitativ intervju; rektorer; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka rektorers och förskollärarnas erfarenheter av särskilt begåvade barn i förskolan, samt hur förskollärarna beskriver de anpassningar som görs i undervisningssituationer för särskilt begåvade barn och hur rektorer beskriver anpassningar när det gäller särskilt begåvade barn i förskolan. För att undersöka vårt syfte använde vi oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av likabehandlingsplaner : Förskollärares beskrivningar och upplevelser av likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Werle; Ozan Yüsel; [2020]
  Nyckelord :likabehandlingsplaner; policyarbete; förskollärarens upplevelse; förskolan; diskriminering; trakasserier och kränkande behandling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) lyfts det fram att alla barn har ett lika värde och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering. I förskolans uppdrag ingår det att förskoleverksamheten ska ha en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier. LÄS MER

 4. 4. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER

 5. 5. "Kan hajar flyga i din lek?" : En kvalitativ studie om förskollärares tal om att delta i barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Josefin Liljegren; Sara Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; deltagande; lämpligt sätt; begrepp; intentioner; barns lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka begrepp som förekommer i förskollärares tal om att delta i barns lek i förskolan. Frågeställningen berör vilka intentioner som blir synliga i förskollärares tal om att delta i barns lek med utgångspunkt i Skolverkets (2018) formulering att arbetslaget ska följa och leda lek på lämpligt sätt. LÄS MER