Sökning: "kvalitativ metod med abduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod med abduktiv ansats.

 1. 1. Sinnesmarknadsföringens betydelse för ökad konkurrenskraft och utveckling av caféers servicelandskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sara Ingelsten; Linn Pohjonen Wittenberg; [2018]
  Nyckelord :Multisensory marketing; servicescapes; competitivneness; café environment; traditional cafés; brand identity; Sinnesmarknadsföring; servicelandskap; konkurrenskraft; cafémiljö; traditionella caféer; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Studiens syfte är att undersöka hur servicelandskapet på traditionella caféer kan påverka de olika sinnena och kundens upplevelser. Syftet är också att kunna påvisa vad som kan anses vara unikt i servicelandskapet för traditionella caféer. LÄS MER

 2. 2. Kulturen som får företagen att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Thulesius; Elin Söderbergh; Nathalie Krumm; Emma Åkesson; [2018]
  Nyckelord :corporate culture; corporate values; transaction costs; control costs; safeguard; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kulturen som får företagen att släppa kontrollen - En studie i syfte att utforska sambandet mellan företagskultur och kontrollkostnader. Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Nathalie Krumm, Elin Söderbergh, Sara Thulesius & Emma Åkesson Handledare: Merle Jacob Nyckelord: Företagskultur, värderingar, transaktionskostnader, kontrollkostnader, safeguard Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns belägg för att företagskultur kan påverka kontrollkostnader och hur det i så fall tar sig i uttryck. LÄS MER

 3. 3. Redovisningskonsulten - en föränderlig yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carola Laakakoski; Linnea Källman; Ingrid Ährlin; [2018]
  Nyckelord :Redovisningskonsult; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltsedan slutet av 1800-talet har det funnits revisionsplikt i Sverige. Denna revisionsplikt slopades dock 2010 för s.k. mindre bolag eftersom man i EU ville underlätta för de mindre bolagen samt stärka europas ekonomin genom att öka konkurrensen. LÄS MER

 4. 4. "Zlatan tränar ju fortfarande frisparkar" : En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens roll inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecca Gustavsson; Julia von Wendel; Jessica Widén; [2018]
  Nyckelord :Capacity building; Motivation; Loyalty; Company culture and Internal marketing.; Kompetensutveckling; Motivation; Lojalitet; Företagskultur och Intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kompetensutvecklingens roll inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt hur den påverkar de anställdas motivation och deras lojalitet till företaget.  Forskningsfrågor:  Hur använder ledningen inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen kompetensutveckling för att motivera sina anställda? Hur påverkar kompetensutveckling serviceanställdas lojalitet till företaget inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen?  Finns det några särskiljande karaktärsdrag för kompetensutveckling inom dagligvaruhandeln respektive möbelbranschen? Metod: Studiens empiriska data utgår från tio stycken intervjuer med anställda i olika positioner inom dagligvaruhandeln och möbelbranschen samt experter inom kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Schyllert; Josefin Lainevool; Hanna Isacsson; Sara Zäll; [2018]
  Nyckelord :Nätverk; Transaktionskostnader; Konkurrensfördelar; Lojalitet; Säkerhetsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. LÄS MER