Sökning: "kvalitativ metod och dokumentstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod och dokumentstudie.

 1. 1. Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Arnald; Karin Funegård; Lovisa Johansson; Malin Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Greta Thunberg; Massmedia; Framställningar och Diskursanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. LÄS MER

 2. 2. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER

 3. 3. FN:s 17 globala mål och hållbara investeringar : En kvalitativ studie om integreringen av FN:s 17 globala mål på den hållbara finansmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tina Hellgren; Viktoria Voskressenskaia; [2019]
  Nyckelord :UN; Agenda 2030; global goals; sustainability; investments; information asymmetry; FN; Agenda 2030; globala mål; hållbarhet; investeringar; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Background: The market of sustainable investments is immature. As a result, there are problems with standardisation and information asymmetry. The United Nations has developed 17 global goals that must be achieved before year 2030. LÄS MER

 4. 4. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Nyckelord :mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Implementering av värdeflödesanalys inom processindustrin : En nulägeskartläggning av en produktfamiljs flöde i syfte att effektivisera flödet genom eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; Värdeflödesanalys; Icke-värdeskapande aktiviteter; Slöserier; Nuvarande flöde; Önskat framtida flöde; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en produktfamiljs flöde inom processindustrin. För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar: Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys? Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en värdeflödesanalys? Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys och vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet? Metod – För att möjliggöra ett besvarande av studiens frågeställningar har en kvalitativ studie med en induktiv ansats utförts. LÄS MER