Sökning: "kvalitativ metod och dokumentstudie"

Visar resultat 21 - 25 av 55 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod och dokumentstudie.

 1. 21. Miljö och vatten i fysisk planering : Detaljplanering av Norra Älvstranden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Helalia Zamir; [2016]
  Nyckelord :Miljö; Fysisk planering; Vatten; Norra Älvstranden; Klimat;

  Sammanfattning : Många kustnära svenska städer riskerar att drabbas av framtida klimatförändringar, men framförallt stigande havsnivåer, något som ska beaktas och tas hänsyn till i den fysiska planeringen. Men hur? Parallellt med detta pågår stadsomvandlingar, med bland annat nybyggnation i kust- och vattennära områden, för att skapa en attraktiv kommun där folk vill bosätta sig och bo kvar. LÄS MER

 2. 22. E-handelsreturer inom heminredning och möbler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Israelsson; Fredrika Wallberg; [2016]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Return Management; E-handel; Returer; Returprocess; heminredning och möbler;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillväxten i den svenska e-handelsmarknaden har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar e-handelsföretagens returer. Ehandelsföretagen ser ofta returprocessen som ett onödigt ont och som en kostsam post. LÄS MER

 3. 23. Effekter av reglerad hållbarhetsrapportering på jämförbarhet och cherry picking : En studie baserad på kommande svensk lagstiftning om företags rapportering om hållbarhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lina Fredriksson; Sandra Renström; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; regulation; comparability; cherry picking; enforcement; Hållbarhetsrapportering; reglering; jämförbarhet; cherry picking; enforcement;

  Sammanfattning : I dagsläget pågår reglering gällande hållbarhetsrapportering inom redovisningsområdet i syfte att uppnå harmonisering och jämförbarhet. Tidigare forskning visar att det finns problem med att uppnå jämförbarhet då det finns en flexibilitet i regleringen gällande innehållet i rapporterna som lämnar möjligheter att tillämpa cherry picking. LÄS MER

 4. 24. Har de lärt sig? En dokumentstudie, ur ett organisatoriskt lärande perspektiv på två svenska kommuner som genomgått korruptionsskandaler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Haga; [2015-10-09]
  Nyckelord :organisatoriskt lärande; skandaler; korruption; temalärande; gemensamma visioner; systemtänkande; tankemodeller; personligt mästerskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med mitt arbete är att ta reda på om ett organisatorisk lärande ägt rum i två svenska kommuner. Metod: En kvalitativ fallstudiedesign med styrdokument och revisionsrapporter samt citat ur intervjuer som empiri. LÄS MER

 5. 25. Antagonismen i dagligvaruhandeln - En dialektisk historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Örneberg; Oscar Svärd; [2015]
  Nyckelord :Dagligvaruhandeln; Dialektik; Antagonism; Marknadsutveckling; Bifurkationer FMCG; Dialectic; Market development; Bifurcations; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Antagonismen i dagligvaruhandeln – En dialektisk historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln Seminariedatum: 27 maj 2015 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet: 30 HP Författare: Oscar Svärd & Fanny Örneberg Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: Dagligvaruhandeln, Dialektik, Antagonism, Marknadsutveckling, Bifurkationer Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en bättre inblick i det antagonistiska maktförhållandet mellan återförsäljare och leverantörer inom dagligvaruhandeln, ur ett historiskt perspektiv. Genom att studera hur antagonisterna agerat gentemot varandra de senaste decennierna är intentionen att på så sätt identifiera hur olika vändpunkter har bidragit till att utveckla branschen. LÄS MER