Sökning: "kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 30802 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod.

 1. 1. Elevers perspektiv på lärande till en yrkesroll. En aktionsforskningsstudie tillsammans med elever på ett vård-och omsorgsprogram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Edefors; [2023-09-25]
  Nyckelord :Yrkesprogram; medskapande elever; aktionsforskning; vård-och omsorgsutbildning; lärmiljö; yrkesroll; arbetsplatsförlagt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur elever som aktiva medskapare i ett aktionsforskningsprojekt kan vara med och utveckla den skolförlagda lärmiljön på ett yrkesprogram. Målet är att synliggöra elevers perspektiv av lärandet till en yrkesroll på ett vård-och omsorgsprogram. LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Slunga; Fredrik Staffas; [2023-09-25]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Organisatorisk förändring; CSRD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 4. 4. Arabisktalande elevers val av moderna språk i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hilana Taloustan; [2023-09-18]
  Nyckelord :moderna språk; arabisktalande elever; språkval;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arabisktalande elever argumenterar, resonerar och väger sina alternativ när det gäller språkval på gymnasiet, samt att belysa de faktorer som påverkar deras val att studera ett modernt språk i gymnasiet. I studien användes en kvalitativ metod, och datainsamlingen skedde genom intervjuer med arabisktalande gymnasieelever. LÄS MER

 5. 5. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER