Sökning: "kvalitativ observationsstudie och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativ observationsstudie och omvårdnad.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar : -En kvalitativ observationsstudie med semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Alexandra Jägerström; Susan Tahmasebpour; [2020]
  Nyckelord :Person-centered care; emergency department; nurse.; Personcentrerad omvårdnad; akutmottagningar; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det kan uppfattas av personalen på akutmottagningar att personcentrerad omvårdnad inte är möjligt med tanke på korta vårdmöten, fasta rutiner och olika styrdokument för vad som gäller vid triagering samt handläggning av patienter. Därmed behövs ett förtydligande av begreppet samt identifiera faktorer som påverkar tillämpningen av personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Vikten av närvarande personal: : Psykosociala och relationella behov hos kroniskt kritiskt sjuka ur ett personcentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenni Henriksson; Johanna Pennström; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; omvårdnad; intensivvård; kroniskt kritiskt sjuk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kronisk kritisk sjukdom är en växande grupp inom intensivvården. Patienterna klarar sig genom den akuta fasen av intensivvården men kan behöva förlängd intensivvård, vilket kräver en annan strategi. LÄS MER

 3. 3. Den muntliga överrapporteringen mellan operation och postoperativ miljö : En observationsstudie av innehållet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Simon Göransson; Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Anaesthesia nurse; communication; patient handoff; postoperative care; postoperative staff; Anestesisjuksköterska; kommunikation; postoperativ personal; postoperativ vård; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att sjukvården ska kunna upprätthålla patientsäkerheten krävs ett säkert sätt att överföra information mellan skifte av personal. För att kunna inkludera alla viktiga komponenter i en rapport krävs skicklighet i rapportering. Information som missas gör att patienter löper större risk att drabbas för vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 5. 5. Överrapportering från ambulanssjukvård till akutmottagning : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louize Bergman; Johanna Glasin; [2018]
  Nyckelord :överrapportering; ambulans; akutmottagning; kommunikation; lidande; patientsäkerhet; vårdskador; omvårdnad;

  Sammanfattning : Varje år drabbas över 100 000 patienter inom den svenska hälso- och sjukvården av vårdskador och majoriteten av alla vårdskador beror på brister i överrapporteringen. Ambulanspersonalen besitter unik information om den enskilde patienten och dess livsvärld med faktorer som ingår i hela vårdprocessen som inte alltid överrapporteras till mottagande sjuksköterska på akutmottagningen. LÄS MER