Sökning: "kvalitativ ostrukturerad metod"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kvalitativ ostrukturerad metod.

 1. 1. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Alla sinnen, att man är kreativ med hela kroppen" : en forskningsstudie om lärares tankar kring användandet av estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Camilla Karlsson Nygren; [2020]
  Nyckelord :Mathematics teaching; aesthetic expressions; primary school; teachers; Matematikundervisning; estetiska uttrycksformer; lågstadiet; lärare; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska kunna tillämpa sig kunskaperna i matematikundervisningen djupare krävs det att de får lära sig det teoretiska genom praktiska och kreativa övningar. Det krävs enligt forskningen även att elever får diskutera matematik med varandra och att de har lärare och pedagoger som är väl utbildade tillika bekväma med att undervisa traditionell undervisning kombinerat med estetiska uttrycksformer. LÄS MER

 3. 3. Överrapportering mellan personal på intensivvårdsavdelning- en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Daisy Vikman; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; Överlämning; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter har rätt till en trygg och säker vård. Forskning visar att överrapportering är ett riskområde relaterat till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Intensivvårdspersonal vidareförmedlar patientinformation till andra personer i teamet. LÄS MER

 4. 4. Organisationsutveckling och expansion - Hur undviker man växtvärk?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kajsa Helander Pettersson; Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Expansion; Intern struktur; Business Agility; Strategic Alignment; Affärssystem; Organisationsutveckling; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera mindre IT-företag i expansionsfas. Det företag som låg till grund för studien var det mindre IT-företaget Cogitel. Forskningsmetoden för arbetet var en fallstudie, då uppsatsen grundläggande syfte var att studera och analysera ett specifikt studieobjekt. LÄS MER

 5. 5. En diskursanalys av förskollärares tal om stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nikita Casares; [2018]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; stress; förskollärare; förskollärare; Foucault;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här uppsatsen är en diskursanalys om förskollärarnas tal om stress. Mitt syfte är att ta reda på vilka diskurser som skapas i förskollärarnas tal om stress och vilka diskursiva mönster man kan finna. Det jag vill lyfta fram är förskollärarnas bild om stress. LÄS MER