Sökning: "kvalitativ semistrukturerad intervju"

Visar resultat 26 - 30 av 421 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju.

 1. 26. Att ställa om till distansundervisning : Lärdomar för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sophia Engström; [2022]
  Nyckelord :online teaching; learning; municipal music and arts school; music teacher; interview; sociocultural perspective; covid-19; distansundervisning; lärdomar; kulturskola; musiklärare; intervju; sociokulturellt perspektiv; covid-19;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad musiklärare på kulturskolor, utan tidigare erfarenhet av distansundervisning, har dragit för lärdomar av att undervisa på distans under pandemin covid-19. Dessutom undersöks på vilka sätt lärare kan tänka sig att undervisa på distans i framtiden samt vilka råd de vill ge till andra som ska ställa om till distans- undervisning. LÄS MER

 2. 27. Strategisk kommunikation inom Region Kronoberg : -  Sociala medier som ett kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Severin; Eriksson Tilda; [2022]
  Nyckelord :Strategic communication; Region Kronoberg; participation; understanding; social media; marketing.; Strategisk kommunikation; Region Kronoberg; delaktighet; förståelse; sociala medier; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Social media has changed the way organizations communicate with its audience and therefore they have also had to change their strategies and how they are using social media in their business. This study contributes with information on how an organization in the Swedish public sector has integrated social media into its strategic communication. LÄS MER

 3. 28. Gymnasieelevers motivation till matematik med fokus på textuppgifter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Annika Berglund; [2022]
  Nyckelord :motivation; textuppgifter; matematikundervisning; matematikdidaktik; affekt; gymnasieskolan; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieelever uttrycker motivation, både allmänt för matematik och för matematiska textuppgifter. Forskningsfrågorna behandlade vilka typer av motivation eleverna uttrycker gällande de två områdena, samt om det finns kopplingar däremellan. LÄS MER

 4. 29. Du sköna nya era – det måste inte vara text. : En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare integrerar specialpedagogik och multimodala verktyg i undervisningen. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Leo Aldeland; [2022]
  Nyckelord :Extra adaptations; compensatory assignment; special education; social studies; semiotic impressions; KASAM; Extra anpassningar; kompensatoriska uppdraget; specialpedagogik; samhällskunskap; semiotiska intryck; KASAM;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning som har i syfte att öka kunskapen kring hursamhällskunskapslärare arbetar med specialpedagogik. Där forskningsfrågorna berör vilka extra anpassningar och specialpedagogiska åtgärder lärarna tillämpar i sin undervisning. LÄS MER

 5. 30. Att tala med skägget : Om skäggets betydelse för hur män framställer sig själva i vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tommy Skaresund; Emir Dizdarevic; [2022]
  Nyckelord :Beard; Facial hair; self-presentation; impression management; identity; Goffman; Skägg; självframställning; intrycksstyrning; identitet; Goffman;

  Sammanfattning : The theoretical background to this study is Goffman's dramaturgical perspective and his concept of identity. The purpose of the study is to investigate the significance of the beard for how men present themselves in everyday life. To answer the purpose of this study, qualitative semi-structured interview was chosen as the method. LÄS MER