Sökning: "kvalitativ semistrukturerad intervju"

Visar resultat 36 - 40 av 421 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju.

 1. 36. Motivationsarbete i violaundervisning : En kvalitativ studie om några violalärares motivationsarbete och upplevelser med sina elever i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :musikpedagogik; musiklärare; musik; hermeneutik; viola; altfiol; stråk; motivation; music pedagogy; music teacher; music; hermeneutics; viola; strings; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska och jämföra violalärares tolkningar hur de motiverar elever att öva och spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Vilka uppfattningar har violalärarna angående motivation? Vilken betydelse och roll har enligt violalärare motivation när det gäller violaelevernas övande och spelande? På vilka sätt upplever violalärare att de arbetar för att gynna elevers motivation att öva och spela? Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är hermeneutik. LÄS MER

 2. 37. Motivation och körsång på gymnasieskolans estetiska program : en kvalitativ studie utifrån ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hellman Per; [2021]
  Nyckelord :körsång; musikpedagogik; motivation; erfarenheter; intresse;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation med bakgrund i deras intresse och erfarenhet av kursen ensemble med körsång på gymnasieskolans estetiska program. Studien är baserad på tidigare musikpedagogisk forskning, motivations- och skolforskning. LÄS MER

 3. 38. En partiledardebatt på teckenspråk : Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Lisa Selander; [2021]
  Nyckelord :Swedish Parliament; coping strategies; sign language interpreter; interpreting; Sveriges riksdag; copingstrategier; teckenspråkstolk; tolkning;

  Sammanfattning : Riksdagen beskrivs ibland som Sveriges demokratiska och politiska hjärta. Alla medborgare ska kunna delta i den demokratiska diskussionen. Personer med hörselnedsättning och dövhet fick denna rättighet år 2000. Denna studie har undersökt teckenspråkstolkningen av en partiledardebatt i Sverigesriksdag. LÄS MER

 4. 39. Den osynliga algoritmen : En kvalitativ studie om unga kvinnors kunskap och attityder gentemot Instagrams algoritm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Augusta Bergquist; Olivia Mahr; [2021]
  Nyckelord :Algoritmer; Instagram; Kvalitativ; Semistrukturerad intervju; Mediekunskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka unga kvinnors kunskap och attityd gentemot algoritmer på den sociala medieplattformen Instagram. Tidigare forskning inom algoritmstudier visar på att det finns en bristfällig kunskap om algoritmer. LÄS MER

 5. 40. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mattias Prengne; Alexander Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Behålla; anställda; organisation; polis; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Polisbristen i Sverige är ett faktum. Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer inom polismyndigheten uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare inom polismyndigheten. Instrumentet som har använts i undersökningen är en semistrukturerad intervju där fem informanter har intervjuats. LÄS MER