Sökning: "kvalitativ studie om utvecklingssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie om utvecklingssamtal.

 1. 1. Utvecklingssamtal i Förskolan : en kvalitativ studie om samverkan mellan hem och förskola

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Irma Yxell; Hillevi Hansson; [2019]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; förskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Eftersom utvecklingssamatal är en viktig del av barns förskoleverksamhet, så är vi intresserade av att undersöka vilka uppfattningar har förskollärare om utvecklingssamtals betydelse för barn i förskolan. Tidigare förskning kring utvecklingssamtal i förskolan ligger till grund för stuf´dien. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingssamtal - ett prioriterat samtal? : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Johansson; Linda Landén; [2019]
  Nyckelord :utvecklingssamtal; vårdnadshavare; sociokulturell teori; elevledda utvecklingssamtal; bedömning; IUP; läroplan; elevinflytande; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal. Studiens frågeställningar är: Vilka förväntningar har vårdnadshavare på utvecklingssamtal? och Hur beskriver vårdnadshavare utvecklingssamtal? Som teoretisk utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv använts. LÄS MER

 3. 3. ”Ja, vad är det jag ska kolla på egentligen då?” : En kvalitativ studie kring föreställningar om bedömning i samband med utvecklingssamtal i utvalda förskolor.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Paula Classon; Tove Thelander; [2017]
  Nyckelord :bedömning; utvecklingssamtal; utveckling; förskola; transformativ bedömning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan. Detta görs genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. Studien har utgångspunkt i de dokumentationsunderlag som används för utvecklingssamtal i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Några grundsärskoleelevers uppfattningar om sitt inflytande i skolan : En kvalitativ studie baserad på fokusgruppintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Noord; [2017]
  Nyckelord :political participation; decision-making; influence; special school; intellectual disability; inflytande; politisk delaktighet; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar några elever inskrivna i grundsärskolans senare del har om sitt inflytande i skolan. Det empiriska materialet samlades in genom två fokusgruppintervjuer där sammanlagt fyra elever deltog. LÄS MER

 5. 5. "Ingen vill väl bara höra negativa saker” : En kvalitativ studie om utformningen av utvecklingssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Jonasson; Linda Ahlin; [2017]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; samverkan; förskola;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal i förskolan ska genomföras kontinuerligt och är den samverkansform mellan hem och förskola som finns explicit beskriven i Läroplan för förskolan. I läroplanen står dock endast att utvecklingssamtal ska genomföras, inte hur det ska utformas. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal kan utformas. LÄS MER