Sökning: "kvalitativ studie resultatanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie resultatanalys.

 1. 1. "Min identitet var beroende av det jag gjorde på isen" : En kvalitativ studie om konståkares identitetsupplevelser under och efter karriären

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Seidi Rantanen; [2019]
  Nyckelord :Identitet; Idrottspsykologi; Socialisering; Konståkning; Karriäravslutning;

  Sammanfattning : Utifrån den senaste tidens nyheter om konståkningens krav, mina egna erfarenheter samt senaste forskningsresultat uppstod frågan om huruvida forskningen gällande identitet inom konståkning och idrott överlag är bristfällig. Syftet med denna studie var att kartlägga före detta konståkares identitetsupplevelser under och efter karriären. LÄS MER

 2. 2. Den som inte kan ett annat språk kan sitt eget. En empirisk studie om hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabrina Nikolov; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; fritidshem; pedagoger; modersmål;

  Sammanfattning : Abstract• Problem, syfte och frågorStudiens syfte med detta arbete är att ta reda på hur fritidspedagoger arbetar med barnsflerspråkiga användning på fritidshem. Detta är också huvudfrågan i arbetet. Längre ner iarbetet ”syfte och frågeställningar” har jag riktat in mig och avgränsat mina underfrågor somni kan se i det stycket. LÄS MER

 3. 3. Vissa är bättre : En studie om hur idrottslärare varierar sin undervisning under lektionstid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Henrik Ibjer; [2014]
  Nyckelord :Idrottslärare; lektionsplanering; Idrott; Ledarskap; Situationsanpassat;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med den här studien är att belysa hur idrottslärare går till väga för att samtliga elever ska känna sig tillfreds med sin utbildning och sitt eget lärande under idrottslektionen.Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de?Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan de elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper?Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande prestationsnivåer?Vad anser eleverna själva om hur läraren använder sina eventuella verktyg?MetodDen här studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som huvudinriktning. LÄS MER

 4. 4. ”MAN MÅSTE LAGA EFTER LÄGE”. En diskursanalytisk studie av hur beslutsfattare resonerar kring heldagsskolans omorganisation i en kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Barta; [2010-10-21]
  Nyckelord :en skola för alla; elever i behov av särskilt stöd; heldagsskolan; makt; diskurs; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att undersöka vilka förhållanden som bidragit till omorganisationen av heldagsskolan i en kommun. Med hjälp av dokumentanalys och intervjuer fokuserades beslutprocesser på tre olika nivåer i skolsystemet: skolnämnd, skolförvaltning och skolledning. Studiens frågeställningar var:1. LÄS MER

 5. 5. Fem pedagogers bild av pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie i förskolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Jansson; Charlotte Svensson; [2010]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; läroplansteori; reflektion; ramfaktorer; Reggio Emilia; Traditionell svensk förskola.;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Studiens syfte är att få en fördjupad bild av pedagogisk dokumentation såväl i den traditionella svenska förskolan som i den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Vi har därför valt att genomföra vår studie på två olika förskolor. LÄS MER