Sökning: "kvalitativ studie resultatdiskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie resultatdiskussion.

 1. 1. Språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare stödjer flerspråkiga barns språkutveckling genom den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nayara Velasco Languidey; Irsa Zahid Rana; [2023]
  Nyckelord :Free play; Multilingualism; Language development; Preschool; Preschool teacher; Flerspråkighet; Fria leka; Förskola; Förskollärare; Språkutveckling;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling genom den fria leken. Det har genomförts en kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor för att nå studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 3. 3. Att handleda till skolutveckling : Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner i handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Pia Huss; [2021]
  Nyckelord :Kvalificerad samtalspartner; handledning; social systemteori; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap om specialpedagogens roll i skolutveckling genom sitt uppdrag att verka som en kvalificerad samtalspartner i handledning. I syftet ingår också att bidra med kunskap om vilka möjligheter och hinder specialpedagogen möter i sitt uppdrag att arbeta för skolutveckling genom handledning. LÄS MER

 4. 4. "Ute blir det mer friare känner jag" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser gällande barns grovmotoriska rörelser vid utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Tegnvallius; Lisa Elmersson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor; physical activity; motor skills; Förskola; utevistelse; fysisk aktivitet; motorisk utveckling.;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och barns motoriska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Det ska ju vara kul att lära sig : En studie grunddad på elevers uppfattningar om motivation och kunskapsutveckling i samhällskunskapsämnet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Johansson; [2020]
  Nyckelord :civic education; pupils understanding; sociocultural perspective; motivation; knowledge development techniques; samhällskunskapsämnen; elevers uppfattningar; sociokulturellt teoribildning; motivation; kunskapsutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Att fostra morgondagens demokratiska medborgare är ett av skolans viktigaste uppdrag. I ämnet samhällskunskap ges eleverna möjlighet att inhämta kunskap och förståelse för samhället, dess invånare och funktioner. LÄS MER