Sökning: "kvalitativ studie resultatdiskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie resultatdiskussion.

 1. 1. "Ute blir det mer friare känner jag" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser gällande barns grovmotoriska rörelser vid utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Tegnvallius; Lisa Elmersson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor; physical activity; motor skills; Förskola; utevistelse; fysisk aktivitet; motorisk utveckling.;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och barns motoriska utveckling. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER

 3. 3. Kan processer som inte går att prissätta styras? : En kvalitativ studie om säkerhetsarbete på industrier i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Björck; Lisa Boudin; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability performance; occupational accident; work safety; goal-setting; control; price-setting.; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsprestation; arbetsplatsolyckor; säkerhet; mål; målöverensstämmelse; styrning; prissättning.;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat och sociala hållbarhetsaspekter får allt större betydelse. Organisationer redovisar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och Sveriges arbetsmarknadsminister uppger att detta är prioriterat hos regeringen. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet och likabehandling i förskolan : En studie av förskolans sätt att arbeta med jämställdhet och likabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Holck; [2019]
  Nyckelord :Förskolepersonalens roll; jämställdhet; kön; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med den del av förskolans uppdrag som handlar om jämställdhet och likabehandling. Jag har försökt närma mig dessa ämnen genom att använda mig av en kvalitativ studie där mitt fokus har varit semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Utevistelse i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar om utevistelsen och dess effekter på barngruppen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beatrice Karlsson; Amanda Wikdahl; [2017]
  Nyckelord :Förskola; utevistelse; utveckling; lärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns utevistelse samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka effekter förskollärarna anser utevistelsen kan ha på barngruppen. LÄS MER