Sökning: "kvalitativ studie socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie socialpsykologi.

 1. 1. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 2. 2. "Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennica Söderström; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; positiv socialpsykologi; normer; roller; attribution;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa förskollärares resonemang kring begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering, samt hur de arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är positiv socialpsykologi. LÄS MER

 3. 3. "Najnor ska med." : En studie om hur pedagoger resonerar kring övergångsobjekt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Bood; Malin Röjeskog; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Safety in children; Transitional object; Anknytning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och övergångsobjekt och dess användning i förskolan. Det är en kvalitativ studie som utförts i två länder. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorns känslor i samband med hantering av mobbning : En kvalitativ studie om skolkuratorns perspektiv och problematiken de upplever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Inas Hussaini; Bytyqi Marigona; [2018]
  Nyckelord :School-counsellors; emotional rules; bullying; emotional labor; measures; Socialpsykologi; skolkuratorer; mobbning;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är mobbning ett samhällsproblem då allt fler barn och ungdomar utsätts för det i skolmiljön. Denna studie har sin utgångspunkt i skolkuratorns perspektiv på hanteringen av mobbning som fokuserar på deras tankar, känslor och tolkningar. LÄS MER

 5. 5. TVÅ SYNSÄTT PÅ CANNABIS - UNGA VUXNA MED OCH UTAN SOCIONOMEXAMEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Andersson; Läman Arzulayeva; [2018]
  Nyckelord :Cannabis; Unga vuxna; Attityder; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Andersson, H & Arzulayeva L. Två synsätt på Cannabis. Unga vuxna med och utan socionomexamen. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. LÄS MER