Sökning: "kvalitativ textanalys jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys jönköping.

 1. 1. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 2. 2. Är hon verkligen helt oskyldig? : En ideologkritisk granskning av brottsjournalistiska nyhetsrubriker i svenska kvällstidningar, ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hedda Colliander; Ella Weintraub; [2023]
  Nyckelord :Gender equality; female victims of crime; power structures; patriarchy.; Jämställdhet; kvinnliga brottsoffer; maktstrukturer; patriarkatet.;

  Sammanfattning : Studien är ämnad att kritiskt granska nyhetsrubriker i kvällstidningar i Sverige, ur ett jämställdhetsperspektiv. Rubrikerna som granskas i studien har publicerats digitalt i Aftonbladet och Expressen, med anledningen av att det är Sveriges två största kvällstidningar i tabloidformat (Via TT, 2021). LÄS MER

 3. 3. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 4. 4. "Många tror det är naturligt att må dåligt som gammal" : En tematisk textanalys av hur äldre med depression skildras i svensk media

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Erik Bexell; Alice Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly; older adults; ageism; depression; mental health; stigma; newspaper articles; media; Äldre; ålderism; depression; psykisk ohälsa; stigma; tidningsartiklar; media;

  Sammanfattning : Hur medier omskriver ett fenomen påverkar allmänhetens inställning till det berörda fenomenet. I denna uppsats presenteras en studie av om, och i så fall hur, stigma framkommer då svenska medier skildrar äldre med depression. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning i svenskämnet : En kvalitativ undersökning av svensklärares bedömning av novellanalyser i svenskämnet i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Molin; [2022]
  Nyckelord :likvärdighet; samstämmighet; bedömningsmatriser; gymnasieskolan; svenskämnet;

  Sammanfattning : Studien har tagit sin utgångspunkt ur läraryrkets frågor som handlar om likvärdig bedömning. Syftet har varit att ge ett kunskapsbidrag till forskningsfältet om bedömningspraktiker med fokus på likvärdighet utifrån tre svensklärares ifyllda bedömningsmatriser av tre elevers novellanalyser i kursen svenska 2. LÄS MER