Sökning: "kvalitativ textanalys socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys socialt arbete.

 1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 2. 2. Socionomstudenten och arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Folke Risholm; [2019]
  Nyckelord :Privatisering; offentlig sektor; privat sektor; professionalisering; new public management; Max Weber; Handlingsutrymme; kvalitativ metod; socialt arbete; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialt arbete är vad man skulle kunna kalla ett relativt ungt fenomen och ett organiserat arbete mot sociala problem är i Sverige inte mycket äldre än 100 år gammalt. Med det sagt kan man förstå att det sociala arbetets karaktär är under ständig förändring, och förhoppningsvis förbättring. LÄS MER

 3. 3. #METOO- FÖRÄNDRINGARNAS TID En kritisk diskursanalys av debatten kring #metoo och sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Spansk; Caroline Wennergrund; [2018-12-14]
  Nyckelord :#metoo; sexuellt våld; diskurs;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöka vilka diskurser om sexuellt våld som framkommer i debatten kring kampanjen #metoo i Sverige. Vidare var syftet att undersöka hur den diskursiva kampen har sett ut i debatten kring #metoo och hur den sociala praktiken eventuellt kan ha kommit att påverkats av debatten. LÄS MER

 4. 4. Äldres psykiska ohälsa, en bortglömd samhällsfråga? : En kvalitativ intervjustudie med biståndshandläggare om deras erfarenheter i sin yrkesroll i arbetet med äldre som har psykisk ohälsa och en textanalys av formella riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Emelie Hansen; Marie-Louise Victor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how elderly with mental illness is assured help and support within the municipal elderly care in Stockholm. The aim was further on to receive an increased understanding of the social workers professional role and experiences in their work regarding elderly with mental illness. LÄS MER

 5. 5. Mellan två världar En kvalitativ textanalys om upplevelser av hederskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marcus Carlsson; Elias Dillmar; [2018]
  Nyckelord :hederskultur; upplevelser; sexualitet; äktenskap; könsroller; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en ambition att undersöka vad det kan innebära att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet. Vi redogör för tidigare forskning och litteratur om heder och hederskulturer som genomförts i Sverige, och genomför en textanalys av intervjuer med unga män och kvinnor om deras erfarenheter av heder och hedersproblematik. LÄS MER