Sökning: "kvalitativa egenskaper redovisningens"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden kvalitativa egenskaper redovisningens.

 1. 1. K3 vs IFRS : Påverkan på de finansiella rapporterna vid kapitalisering av leasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ahrnberg; Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; qualitative characteristics; stakeholders; financial key ratios; Leasing; IFRS 16; K3; kvalitativa egenskaper; intressenter; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing has for many years been an attractive financing alternative, especially for companies with a high debt-to-equity ratio. It is estimated that every third purchase is financed through leasing. Leasing has despite its popularity been exposed to criticism. LÄS MER

 2. 2. Vem tycker vad i utvecklingsprocessen av IFRS for SMEs?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thim Hansson; Joel Kronholm; Gustav Leander-Pehrson; [2020]
  Nyckelord :IFRS for SMEs; redovisningsregler; intressentmodellen; internationalisering; harmonisering; redovisningens kvalitativa egenskaper; nytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om åsikterna skiljer sig åt beroende på vilken geografisk region respondenten härstammar ifrån samt att undersöka om åsikterna skiljer sig åt mellan intressegrupperna. För att bearbeta materialet har en kvantitativ innehållsanalys gjorts av inkomna kommentarsbrev till IASB:s exposure draft 2013/9 för IFRS for SMEs som, utöver förslagen, innehöll åtta direkta frågor. LÄS MER

 3. 3. Värdering på olika språk? : En komparativ studie om immateriella tillgångar i IFRS och US GAAP

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Westman; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :IFRS; USGAAP; immateriella tillgångar; läkemedelsbranschen;

  Sammanfattning : Redovisningen styrs av olika regelverk som sätter upp riktlinjer och regler som företag behöver anpassa sig efter. I större delen av världen används det internationella regelverket IFRS, men i USA används regelverket US GAAP. LÄS MER

 4. 4. Har analytiker och revisorer olika preferenser för värdering? : En studie i redovisningens kvalitativa egenskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jodie Katja Saether; [2017]
  Nyckelord :redovisning; kvalitativ; egenskap; verkligt värde; anskaffningsvärde; tillförlitlighet; begriplighet; relevans; jämförbarhet; IFRS;

  Sammanfattning : För att avgöra till vilken utsträckning redovisade finansiella rapporter, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), uppfyller användarnas och brukarnas behov och syn på kvalitativa egenskaper har den här studien ett bidrag till forskningen. Med länders övergång till IFRS får värdering enligt verkligt värde allt större spridning och värdering enligt anskaffningsvärde fått en mindre central position inom redovisning. LÄS MER

 5. 5. Allmännyttiga fastighetsbolags tillämpning av komponentredovisning : med fokus på rutiner och problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Matilda Ericson; Alexandra Steinvall; [2016]
  Nyckelord :K3; komponentmetoden; fastighetsbolag; underhåll; investering; rättvisande bild; rutiner; problem;

  Sammanfattning : Inledning: Bokförningsnämnden införde den 8 juni 2012 ett nytt huvudregelverk för större, onoterade bolag som fick namnet K3. Regelverket är principbaserat vilket lämnar utrymme för egen tolkning av de föreskrivna principerna. Alla företag som hade stora materiella anläggningstillgångar skulle tillämpa komponentavskrivning på dessa. LÄS MER