Sökning: "kvalitativa enkätundersökningar"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden kvalitativa enkätundersökningar.

 1. 1. NORTHVOLT, EN PLUS- ELLER MINUSLADDNING FÖR SKELLEFTEÅ? : En studie om hur Northvolts etablering och Skellefteå kommuns strategier för arbetskraftsattraktion främjar sociala och ekonomiska hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Alexandersson; Sofie Oskarsson; [2023]
  Nyckelord :Northvolt; Skellefteå kommun; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Attrahera arbetskraft;

  Sammanfattning : Norra Sverige står idag inför en betydande omställning med den nya gröna industrialiseringen. En industrialisering som ska motivera för den ekologiska hållbarheten i EU. LÄS MER

 2. 2. Relation mellan lärare och elev i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Rebecka Lysholm; Dinithi Thilochana Dewalegama Gamacharige; [2023]
  Nyckelord :Dialog. Diskussion. Elev. Interkulturalitet. Kunskap. Lärare. Möjligheter. Relationell. Relationer. Religionskunskap. Sociokulturellt. Undervisning. Utmaningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka utifrån lärares perspektiv om religionskunskapsämnets potential för att skapa goda relationer mellan lärare och elev. Samt synliggöra de utmaningar och möjligheter som finns i klassrummet för att skapa relationer som är gynnsamma för inlärning av kunskaper och ge förståelse inom religionskunskapsämnet. LÄS MER

 3. 3. Handskrift i skolan : En kvalitativ studie om lärare och elevers inställning till handskrift i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sally Thornton; Jeanette Nilsson; [2023]
  Nyckelord :analoga skrivverktyg; digitala skrivverktyg; analogt skrivande; digitalt skrivande; digital teknik; handskriftsundervisning; handskrift; skrivstil; handstil;

  Sammanfattning : Abstract I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat ställs stora krav på att alla medborgare, även barnen, får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Genom att arbeta med olika digitala lärverktyg ska undervisningens kvalité ökas och den ska bli mer jämlik och inkluderande. LÄS MER

 4. 4. Det goda mötets demokrati : En fallstudie om medborgardialog, deltagande och tillit i Gislaveds kommun

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Gabrielsson; [2022]
  Nyckelord :kommun; medborgardialog; deltagardemokrati; tillit;

  Sammanfattning : Hur ser en kommun på medborgardialog? Sammanfaller det med medborgarnas syn? Och gör det någon skillnad när det kommer till tilliten till kommunen om individen deltar jämfört med den som inte gör det?  Dessa är frågor som denna studie ämnar svara på, och syftet blir därför tudelat. I första steget beskrivs hur medborgardialoger I Gislaveds kommun presenteras I officiella texter och dokument. LÄS MER

 5. 5. Lärandestrategier i matematik för elever i de lägre årskurserna : En studie av lågstadielärares och elevers syn på lärandestrategier i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anesa Dzubur; [2022]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; kommunikation och kooperativt lärande; matematikundervisning; lärandestrategier;

  Sammanfattning : Lärarens val av olika lärandestrategier påverkar elevers lärande. Syftet med detta examensarbete var att undersöka lågstadielärares och elevers syn på och användning av lärandestrategier och hjälpmedel i matematikundervisningen samt hur dessa påverkar elevers lärande. LÄS MER