Sökning: "kvalitativa grönytor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kvalitativa grönytor.

 1. 1. Små bostadsgårdar stora problem : täthetsidealets effekter på förvaltningssektorns skötselarbete och den långsiktiga hållbarheten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Norlén; Linnea Torstensson; [2023]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhet; täthetsideal; förtätning; förvaltning; grönytefaktor;

  Sammanfattning : Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling finns två mål av särskilt intresse för landskapsarkitekturen i kontexten hållbar stadsplanering, mål 11: Hållbara städer och samhällen samt mål 15: Ekosystemtjänster och biologisk mångfald. För att uppnå dessa mål krävs att stadsplanerare hittar långsiktigt hållbara lösningar. LÄS MER

 2. 2. Att skapa resiliens med hjälp av kolinlagring och biodiversitet : en fallstudie med beräkning av kolförråd och kolbalans i Tierps kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Elisabeth Bäckman; Ronja Sundström; [2023]
  Nyckelord :carbon sink; carbon source; biodiversity; climate change; kolsänka; kolkälla; biologisk mångfald; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Markanvändningssektorn (LULUCF) står för 7–11 % av de globala utsläppen av växthusgaser, däribland koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O). Genom förändringar av markanvändningen kan kolinlagringen i mark och vegetation ökas och sektorn kan istället vara med och bromsa klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Gynnsam naturkontakt till vild stadsnatur : perspektiv från invånare och stadsutvecklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Saga Graveleij Andersson; Matilda Elofsson; [2023]
  Nyckelord :nature connectedness; wild urban nature; sustainable urban planning; green areas; naturkontakt; vild stadsnatur; hållbar stadsutveckling; grönyta; grönområde;

  Sammanfattning : Malmö stad ökar snabbt i population och planerar därför att fortsätta den pågående tätbebyggelsen innanför Yttre Ringvägen för att tillgodose boende och arbetstillfällen. Planeringen skapar en osäker framtid för grönytor i Malmö som redan idag har ett av Sveriges lägsta grönyta per capita. LÄS MER

 4. 4. Den (o)gröna staden : Upplevelsen av kvalitativa grönytor och medborgardialog i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Embla Niemi; Armin Ghoreishi; [2022]
  Nyckelord :Citizen participation; Environmental justice; Spatial justice; Qualitative green spaces; Access to green spaces; Urban green spaces; Malmö; Medborgardelaktighet; Medborgardialog; Miljörättvisa; Rumslig rättvisa; Kvalitativ grönska; Tillgång till grönska; Urban grönska; Malmö;

  Sammanfattning : Forskning har framhävt problematiken som kan uppstå när tillgången och kvaliteten på grönytor intill bostadsområdet inte anpassats efter medborgarnas behov. Om användarens intressen och värderingar kring vad som anses vara en kvalitativ grönyta förbises, kan många hälsoaspekter kopplade till vistelsen bland grönytor försummas. LÄS MER

 5. 5. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Dahlström; [2022]
  Nyckelord :parkkaraktärer; miljö; upplevelsevärden; hälsa;

  Sammanfattning : Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. LÄS MER