Sökning: "kvalitativa grönytor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativa grönytor.

 1. 1. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Dahlström; [2022]
  Nyckelord :parkkaraktärer; miljö; upplevelsevärden; hälsa;

  Sammanfattning : Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. LÄS MER

 2. 2. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 3. 3. Space syntax : En studie om tillämpning och dess koppling till teorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Torun Hultén; [2021]
  Nyckelord :Space syntax; urbanmorfologi; stadens form;

  Sammanfattning : Intresset för att kvantitativt kunna mäta städer har blivit allt större. I takt med urbaniseringen och strävan efter mer kunskap inom stadsplanering har bland annat verktyg såsom space syntax blivit allt mer vedertagna. LÄS MER

 4. 4. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Jonsson; [2021]
  Nyckelord :riktlinjer; utemiljöer; parker; tonåringar;

  Sammanfattning : Forskning om tonåringar och hur utemiljöer bör utformas efter deras behov är relativt limiterad. Det finns kommunala riktlinjer i Uppsala som guidar i planeringen av parker och grönytor. Det är dock oklart huruvida, eller hur väl riktlinjerna hanterar tonåringars behov av utemiljöer. LÄS MER

 5. 5. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativa grönytor; kvalitetsdefinitioner; stadsförtätning; mångfunktionalitet; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Stadsförtätning är en vanlig strategi för att möta den brist och efterfrågan på bostäder som finns i de flesta svenska städer i dag. Inte sällan ses grönytor som potentiella platser att förtäta på. Samtidigt ska dessa uppfylla behov av rekreation, klimatanpassning och biologisk mångfald. LÄS MER