Sökning: "kvalitativa intervjuer kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervjuer kandidatuppsats.

 1. 1. En Barnvänlig Plats : En kvalitativ studie av Rädda Barnens förverkligandeav en trygg plats för barn på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Karlsson; Tobias Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Save the Children; Direct support activities; Integration; Social action; Cooperation.; Rädda Barnen; Direktstödsverksamhet; Integration; Social handling; Samarbete.;

  Sammanfattning : Som en reaktion på kriget i Ukraina sökte Rädda Barnens lokalförening i Halmstad kunskap om hur de kunde fylla behoven som flyktingarna hade, vilket resulterade i att projektet Barnvänlig Plats startades och var den första direktstödsverksamheten i Halland som lades utanför flyktingförläggningarna. De arbetar efter barnkonventionen och strävade efter att skapa en plats dit utsatta barn kunde söka sig till för att få trygghet och möjlighet till utveckling. LÄS MER

 2. 2. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad generering av intervjufrågor med hjälp av ChatGPT: Ett steg mot effektivare ledarskapsforskning : En undersökning av ChatGPT:s potential för tidsbesparing i kvalitativ ledarskapsforskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Johansson; Vilmer Zander; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; AI; Leadership; Method; ChatGPT; AI; Ledarskap; Metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Datum:                                2023-05-31 Nivå:                                   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution:                          Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare:                          Johansson Alexander                               Zander Vilmer                                           940413                                                   000407 Titel:                                 Automatiserad generering av intervjufrågor med hjälp av ChatGPT: Ett steg mot effektivare ledarskapsforskning Handledare:                        Magnus Hoppe Nyckelord:                          ChatGPT, AI, Ledarskap, Metod Forskningsfråga/or:    Hur skiljer sig data som samlats in genom kvalitativa intervjuer med frågor kring ledarskap, formulerade av AI-verktyget ChatGPT, från teorier om fenomenet? Syfte:                           Syftet med undersökningen är att undersöka användningen av ChatGPT för att förstå om denna metod inte minst behåller validiteten av data, men också för att bespara tid i forskningsprocessen. Metod:                                Kvalitativ metod, elektroniska intervjuer Slutsats:                       Det observerades starka likheter mellan det analyserade intervjumaterialet och ledarskapsteorierna, vilket troligtvis innebär att intervjufrågorna är av tillräckligt hög kvalitet för att uppnå sitt syfte att samla in trovärdiga kvalitativa data i intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem och inre motivation inom bemanningsbranschen : En studie om hur belöningssystem påverkar den inre motivationen hos anställda i två olika bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Melkemichel; Filip Filiposki; [2023]
  Nyckelord :Inre motivation; Belöningssystem; Incitament; Monetär; Icke-Monetär; Self-Determination Theory SDT ; Autonomi;

  Sammanfattning : Datum: 2023-05-30 för slutseminarium Titel: Belöningssystem och inre motivation inom bemanningsbranschen - En studie om hur belöningssystem påverkar den inre motivationen hos anställda i två olika bemanningsföretag Författare: Simon Melkemichel & Filip Filiposki Nivå: C-nivå Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Nyckelord: Inre motivation, Belöningssystem, Incitament, Monetär, Icke-Monetär, Self-Determination Theory (SDT), Autonomi Bakgrund: Bemanningsbranschen i Sverige startade med "Stockholms Stenografservice" år 1953 och kämpade mot arbetsförmedlingsmonopolet för att bedriva verksamheten. Avreglering av branschen skedde till slut år 1993. LÄS MER

 5. 5. En entreprenöriell studie av den interna försäljningsprocessen i ett stålverk : − En fallstudie inom Björneborg Steel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Filip Staake; [2023]
  Nyckelord :processkartläggning; processvisualisering; affärsprocesser; affärssystem; entreprenöriell ansats;

  Sammanfattning : Stålverksbranschen är en bransch med gamla anor som ofta går flera hundra år tillbaka. Företagen i denna bransch har följt mönstret med relativt sen digitalisering, många införde affärssystem först under 1990-talet. LÄS MER