Sökning: "kvalitativa intervjuer socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervjuer socialkonstruktivism.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 2. 2. Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna) : En studie om digital identitetskonstruktion bland unga kvinnor i Hillsong Church.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Hillsong; Identitet; Identitetskonstruktion; Identitetsnarrativ; Religiös genusidentitet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös genusidentitet som konstrueras. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan förskola och socialtjänst : En socialkonstruktivistisk analys av samverkan i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanna Röök; Annicka Enell; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; förskola; socialtjänst; specialpedagogik; barn; i; utsatt; familjesituation; rektor; specialpedagog; socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom analys av intervjuer med specialpedagoger, rektorer och socionomer få fram ny kunskap om hur det praktiska arbetet och samverkan mellan förskola och socialtjänst kring barn i utsatta familjesituationer gestaltas.  Studiens empiriska material består av elva kvalitativa intervjuer med tolv informanter; specialpedagoger, rektorer och socionomer, som alla arbetar med samverkan kring barn i utsatta familjesituationer. LÄS MER

 4. 4. Inkludering ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Licke; Camilla Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Inkluderingsbegreppet; Inkluderande undervisning; Sociokulturellt perspektiv; Socialkonstruktivism; Samhällsvetenskapligt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om själva inkluderingsbegreppet. Den syftar också till att undersöka hur verksamma lärare väljer att implementera detta i undervisningen, samt vad forskningen säger om hur inkludering praktiskt kan användas i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. En studie om yngre och äldre mäns copingstrategier i en föränderlig värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :David Persson; [2019]
  Nyckelord :Coping; problembaserad; emotionsbaserad; maskulinitetsnormer; generationer; genus; essentialism; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersökte hur yngre och äldre män skiljer sig åt vad gäller copingbeteenden samt utforskade relationen till en maskulinitet i förändring. För att undersöka ämnet användes en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats i form av bekvämlighetsurval. LÄS MER