Sökning: "kvalitativa intervjuer socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervjuer socialkonstruktivism.

 1. 1. Inkludering ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Licke; Camilla Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Inkluderingsbegreppet; Inkluderande undervisning; Sociokulturellt perspektiv; Socialkonstruktivism; Samhällsvetenskapligt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om själva inkluderingsbegreppet. Den syftar också till att undersöka hur verksamma lärare väljer att implementera detta i undervisningen, samt vad forskningen säger om hur inkludering praktiskt kan användas i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Tolkanvändning i socialt arbete utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Leijon; Therese Stibe; [2018]
  Nyckelord :Interpreter; social work; social worker; background variables; communication; Tolk; socialt arbete; socialarbetare; bakgrundsfaktorer; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyz the importance of using local interpreters while interacting with clients from a social worker’s perspective. The study where conducted with five qualitative interviews with social workers working in different departments of social services. LÄS MER

 3. 3. “Det är inte så lätt, men man får tänka så” : En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Abrahamsen; Kajsa Melin; [2017]
  Nyckelord :gränsdragning; särskilt stöd; pedagogen; förskola; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Barth; [2017]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskolebarn; Föräldrar; Sexuella script; Socialkonstruktivism; Systemteori;

  Sammanfattning : Barth, A. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet. Examensarbete i Sexologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Signs of Safety och barns delaktighet i utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Nina Espinoza-Eklund; Vanja Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Signs of Safety; childrens´ participation; the ladder of participation; social constructivism; social worker.; Signs of Safety; barns delaktighet; delaktighetsstege; socialkonstruktivism; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om metoden Signs-of-Safety kan öka barns delaktighet i barnutredningar gjorda av socialsekreterare. Frågeställningar är: - Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs-of- Safety kring barns delaktighet i utredningar? Samt: - Varierar graden av delaktighet hos barn mellan utredningar där Signs-of-Safety används jämfört med utredningar där metoden inte används? Vi genomförde två stycken fokusgruppintervjuer med totalt tio socialsekreterare som arbetar med utredningar inom socialtjänsten, samt analyserade sju utredningar varav fyra var skrivna i en kommun som använde sig av Sign-of-Safety. LÄS MER