Sökning: "kvalitet socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kvalitet socialtjänsten.

 1. 1. Samverkan mellan hemtjänstpersonalen och biståndshandläggare : Hur samverkar hemtjänstpersonalen och biståndshandläggare med varandra för att erbjuda en god vård med kvalitet till brukaren en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fardowsa Issack Abdi; [2023]
  Nyckelord :Samverkan mellan hemtjänstpersonalen och biståndshandläggare; hemtjänst; samverkan; samarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få en djupare förståelse för hur hemtjänstpersonal och biståndshandläggare samverkar med varandra för att erbjuda en god vård med kvalitet till brukaren. Studien bygger på en kvalitativ intervju och jag har intervjuat två biståndshandläggare och två undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Medling vid ungdomsbrott : - En processutvärdering av medlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Emma Smajic; Cornelia Ståhl; Yasmine Vaskivaite; [2022]
  Nyckelord :Crime prevention; Juvenile delinquency; Mediation process; Restorative justice; Security-creating; Victim-offender mediation; Brottsförebyggande; Medling; Medlingsprocessen; Reparativ rättvisa; Trygghetsskapande; Ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Sedan år 2008 har alla kommuner i Sverige skyldighet att tillämpa Lag om medling med anledning av brott, 2002:445 i samband med en ung lagöverträdare. Bakgrunden till arbetet är att det fanns en önskan om att belysa medling och utvärdera insatsen som bedrivs i samverkan mellan medlingsverksamheten, Polis- och Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten, Kriminalvården och domstolens beaktning av detta. LÄS MER

 3. 3. “Det är ju ett snärjigt jobb, att vara enhetschef” : En kvalitativ studie om uppdraget som enhetschef i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Staflin; Malin Körner; [2022]
  Nyckelord :Enhetschef; socialtjänst; särkoppling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för dilemman som enhetschefer i socialtjänsten ställs inför, utifrån hur deras position mitt emellan ledning och verksamhet ger upphov till en rad oförenliga krav. Vidare är syftet att undersöka vilket stöd enhetschefer behöver för att bättre kunna hantera dessa omöjliga valsituationer i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. ”Effektivitet, för vem?” : Socialarbetare om hur New Public Management påverkar relationen mellan socialarbetare och klient

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Claeson; Elin Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; client relationship; social work; New Public Management; klientrelation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten upplever att organiseringen av arbetet utifrån New Public Managements (NPM) kännetecken påverkar den professionella relationen mellan socialarbetare och klient. För att undersöka detta användes kvalitativa intervjuer med fem respondenter. LÄS MER

 5. 5. Kundperspektiv i uppföljning av insats-vård-och omsorgsboende : Ett steg närmare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknikMittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sandra Ullén; [2020]
  Nyckelord :customer; customer perspective; Total Quality Management; puplic sector; social services; care and nursing home; Kund; kundperspektiv; Total Quality Management; offentlig sektor; socialtjänst; vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur kundfokus enligt Total Quality Management kan förstärkas i socialtjänstens uppföljning av insatsen vård-och omsorgsboende. Genom kvalitativ metod har dokumentanalys och kartläggning av dokument från socialstyrelsen och tre olika kommuner genomförts för att undersöka vilka verktyg för kvalitetssäkring som används av socialtjänsten idag. LÄS MER