Sökning: "kvalitetsförbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kvalitetsförbättringsarbete.

 1. 1. Från funktion till innovation : En studie om svenska bankkunders upplevda tjänstekvalitet på internetbanken och hur bankernas förbättringsarbete bör prioriteras

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexander da Silva Villalba; Agnes Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Internet banking; Mobile banking; Service quality; Quality improvement; SERVQUAL; SSTQUAL; WebQual; Kundnöjdhet; Internetbank; Mobilbank; Tjänstekvalitet; Kvalitetsförbättring; SERVQUAL; SSTQUAL; WebQual;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen inom banksektorn har på senare tid ökat, då digitaliseringen av tjänster har möjliggjort för nya aktörer likt neobanker att etablera sig på marknaden. Kvaliteten på tjänsteerbjudandet har stor påverkan på tjänsteföretagens framgång på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Vägen till noll fel : En fallstudie om kvalitetsförbättringsarbete i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Özlem Elvnäs; Erna Imamovic; [2014]
  Nyckelord :zero defects; quality; improvement; construction; TQM; Quality Management; Noll fel; nollfelprincipen; kvalitetsbrist; kvalitetsförbättringsarbete; kvalitet; byggproduktion; kvalitetsledning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur kvalitetsförbättringsarbete används för att eliminera brister och fel inom byggbranschen. Metod:  Studien utfördes genom kvalitativ metod med hermeneutiskt synsätt samt tolkning. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av kvaliteten inom slutenvård och förslag på förbättringar

  Kandidat-uppsats, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Friman; Daniz Pourjam; [2013]
  Nyckelord :Patient Participation; Patient Satisfaction; Quality Improvement; Quality of Health Care; Questionnaires; Enkäter; Kvalitetsförbättring; Patientinflytande; Patienttillfredsställelse; Vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad patienterna har för upplevelser av sjukvården, samt vilka förbättringar de föreslår. Metod: Undersökningsgruppen bestod av 50 patienter som svarat på de öppna frågorna i en nationell patientenkät. Svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans roll i patientcentrerad vård.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva-Lena Andersson; [2012-04-27]
  Nyckelord :Patient-centered care; chronic disease; nursing; communication; clinical decision; participate; interventions study;

  Sammanfattning : Patientcentrerad vård har varit och är i fokus vid omorganisation och kvalitetsförbättringsarbete inom sjukvården. Det finns ett växande intresse hos myndigheter, forskare och patientföreningar nationellt och internationellt och det ställs numer krav på att vården skall vara mer patientcentrerad. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad kunskap i omvårdnaden av trycksår - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Edit Khemi; Ann-Charlotte Jansson; [2012]
  Nyckelord :pressure ulcers; evidence-based; compliance; practical application.; trycksår; evidensbaserad; följsamhet; praktisk tillämpning;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad kunskap om trycksår i omvårdnaden. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design, utfördes utifrån två kvalitativa, sju kvantitativa samt en vetenskaplig artikel med en kombination av ansatser. LÄS MER