Sökning: "kvalitetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet kvalitetsredovisning.

 1. 1. "Från Start Till Mål" : En intervjustudie med förskollärare om användning av ett pedagogiskt dokumentationsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonna Lind Niittymäki; [2020]
  Nyckelord :barns intresse; ekologisk systemteori; förskola; pedagogiskt dokumentationsverktyg; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) föreskrivs det att barn ska ges inflytande och vara delaktiga i sin utbildning samt att vårdnadshavare och förskola ska samarbeta. Resultaten ska kontinuerligt följas upp och systematiskt analyseras och dokumenteras. Hur detta ska genomföras framgår dock inte. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation för utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk dokumentation; pedagoger och utveckla;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag intervjuat förskolepedagoger på några olika förskolor isödra Sverige. De förskolor jag har varit på ligger i samma kommun i södra Sverige,men alla har inte samma förskolechef. Detta gör att förskolorna har olika mycketerfarenhet av att använda sig av dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för skolutveckling - från riksdagsbeslut till rektors vardag via begreppsförvirring och förändrad förståelse.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Johansson; [2015-03-23]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; Skolutveckling; Verksamhetsutveckling; Pedagogiskt ledarskap; Styrinstrument; Förståelse; Läransats; Mental model;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att belysa en kommunal skolverksamhets förändringsprocess med att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete från kvalitetsredovisning till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att ställa ett enskilt fall i relation till kontextuella samband syftar studien även till att belysa det komplexa samspel som föreligger från det att ett politiskt beslut fattats till att det blivit en institutionaliserad del av skolenheternas vardagsarbete. LÄS MER

 4. 4. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractReuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Att skapa kvalitet utifrån ett brukarperspektiv : - En fallstudie om kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen med fastställda kvalitetsindikatorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denana Camo; [2014]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetskonstruktioner; kvalitetsindikatorer; kvalitetsutvärdering; systematisk individuppföljning; new public management; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Trots att utveckling av kvalitetsarbetet ses som central och integrerad komponent i offentliga verksamheter saknas det en gemensam förståelse om vad kvalitet är och hur den kan mätas särskilt utifrån brukarperspektivet. Syftet med denna uppsats var att studera kvalitetsarbetet på kommunal nivå och studera hur upplevd kvalitet skapas och omskapas genom s. LÄS MER