Sökning: "kvantitativ enkät undersökning"

Visar resultat 16 - 20 av 291 uppsatser innehållade orden kvantitativ enkät undersökning.

 1. 16. Att söka arbete : En studie om CSR och grönmålnings påverkan på studenter i en arbetssökningsprocess.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ihrén Krigsman; Lisa Utterström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Grönmålning; Arbetssökningsprocess; Studenter; Social Identity Theory; Signaling Theory; Kulturdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker studenters åsikter om CSR, misstanke om grönmålning och dess påverkan på studenters benägenhet att söka arbete hos ett företag som arbetar med CSR i Sverige. Grönmålning adderades till undersökningen då det inte undersökts inom forskningsområdet tidigare men har uppmärksammats inom andra områden. LÄS MER

 2. 17. Musikens påverkan på auditiv reaktionstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Storm; [2018]
  Nyckelord :Auditiv reaktionstid; prestation; episk musik;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt musikens inverkan på auditiv reaktionstid genom att utföra en undersökning där deltagare tillhörande två grupper har fått utföra ett reaktionstest i tre omgångar var. Undersökningen är baserad på tidigare forskning kring reaktionstid och musikens påverkan på prestationsförmåga. LÄS MER

 3. 18. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 4. 19. Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa : En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kunskap; Kunskapsutveckling; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet. LÄS MER

 5. 20. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER