Sökning: "kvantitativ forskning lärstilar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kvantitativ forskning lärstilar.

 1. 1. "DET DU LÄR MED KROPPEN FASTNAR I KNOPPEN" : Lärares uppfattningar om betydelsen av fysisk aktivitet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Emma Jern; Sara Mogren; [2013]
  Nyckelord :Physical activity; movement; teaching; cognitive abilities; concentration; learning; memory; motor skills; Fysisk aktivitet; rörelse; undervisning; kognitiva förmågor; koncentration; lärande; minne; motorik;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet i undervisningen och dess inverkan på elevers kognitiva förmågor upplever vi som ett väsentligt inslag i grundskolans tidigare år. Syftet med studien har varit att undersöka omfattningen av lärares uppfattningar kring denna inverkan samt deras åsikter kring detta arbetssätt och dess effekter. LÄS MER

 2. 2. Lärstilar & undervisningsmetoder - teoretiska lärare vs. praktiska lärare i teoriundervisning på praktiska program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexander Nilsson; Tomas Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Didaktik; Inlärning; Inlärningsstilar; Redovisning; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : I denna studie används en kvantitativ metod i form av enkätstudie som är till för att ta reda på karaktärsämneslärares och kärnämneslärares undervisningsmetoder. Studien har genomförts på gymnasieskolan där författarna arbetar. LÄS MER

 3. 3. Alla lär olika : En studie om elevers lärstilar i relation till undervisning och klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Emma Lindwall; [2010]
  Nyckelord :Learning styles; swedish; mathematics; art and education; lärstilar; svenska; matematik; bild och undervisning;

  Sammanfattning : Hur elever lär och vilka de bästa förutsättningarna för lärande skulle kunna vara är frågor som alltid funnits med i skolans värld. I denna uppsats är begreppet som "lärstilar" centralt, men det betyder inte att begreppet i sig skall uppfattas som helt nytt. Det har bedrivits forskning kring detta ämne i cirka 35 år. LÄS MER

 4. 4. Multimedial instruktionsmetodik : en fallstudie kring multimedia i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Romin; David Lundén; [2006]
  Nyckelord :multimedia media instruktion presentation program metodik pedagogisk verktyg undervisning multimedia inlärning didaktisk lärstil kognitiv process lärobjekt handledning skolutveckling IT IKT tekniker interaktiv kunskap learning by doing undevisningsmaskin information kanal auditativ visuell hjälpmedel;

  Sammanfattning : Multimedia är ett hett omdebatterat ämne både i och utanför skolan. Vad är det bra för och hur kan man använda det i undervisningen? Den frågan kan man finna svaret på i detta arbete genom att läsa detta arbete.Vi ger bakgrundsmaterial i form av en kvantitativ attitydundersökning kring lärare och IT. LÄS MER