Sökning: "kvantitativ jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden kvantitativ jämställdhet.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor. Nyckeln till framgång! : En kvantitativ studie om kvinnliga styrelseledamöter och bolagets finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Bajoul; Linda Mirrafati; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; board members; financial performance; ROA; Tobin s Q; women; regression analysis.; Jämställdhet; styrelsegrupper; finansiell prestation; ROA; Tobins Q; kvinnor; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det råder ett samband  mellan andelen kvinnor i styrelsen och bolagets finansiella prestation bland svenska och finska börsnoterade bolag.  Metod: För att besvara studiens syfte utförs en kvantitativ studie med paneldata under åren 2017-2021. LÄS MER

 4. 4. Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och dess påverkan på företags finansiella prestation : En studie på svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2022]
  Nyckelord :ROA; Tobin’s Q; gender quota; gender diversification; critical mass; women on the board; financial performance; corporate governance; ROA; Tobin’s Q; kvoteringslag; könsdiversifiering; kritisk massa; kvinnor i styrelsen; finansiell prestation; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Background: Gender equality has during recent years become a widelyresearched topic with mixed results. Recent studies show clear figures thatwomen are underrepresented on board of directors. The varying resultsindicate that it is a complex issue and that more evidence and knowledgemust be added. LÄS MER

 5. 5. Innebandyns jämställdhet : En kvantitativ undersökning om innebandyspelares upplevelser av jämställdheten inom föreningsinnebandyn i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alva Ek; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; Norms; Floorball; Experiences; Gender; Jämställdhet; Normer; Innebandy; Upplevelser; Genus;

  Sammanfattning : Jämställdhet är en mänsklig rättighet, men trots det präglas idrotten fortfarande av en mansdominerad kultur. Hur de aktiva spelarna som ligger till grund för att idrottsrörelsen finnssjälva upplever jämställdheten i sin idrott, är däremot ett till stora delar outforskat område. LÄS MER