Sökning: "kvantitativ metod generaliserbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod generaliserbarhet.

 1. 1. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER

 2. 2. Duger alla i krig? Attityder till försvarsrelaterade könsroller under externt hot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isac Niva; Erik Ardö; [2022]
  Nyckelord :Könsroller; SDO; externt hot; neuroticism; agreeableness; AKF; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den pågående Ukrainakonflikten har denna undersökning intresserat sig av synen på könsroller under ett externt hot. Frågeställningen formulerades till: Hur ser människors attityder mot försvarsrelaterade könsroller ut under ett externt hot? För att göra detta konstruerades en skala för att mäta attityder mot försvarsrelaterade könsroller (AKF). LÄS MER

 3. 3. Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi : En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lawnd Ali; Camilla Nee; [2022]
  Nyckelord :Sociala Medier; Kundengagemang; Sociala media Marknadsföringsaktiviteter; Interaktion Kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee Handledare: Peter Ek Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang? Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av distributionslager : En fallstudie för ökad förståelse om automatisering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonathan Lagerquist; Nicklas Nilenfjord; [2022]
  Nyckelord :AS RS; Automatisering; Distributionslager; Lager; Lagerautomation; Lagerlayout; Orderplockning;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att erhålla förståelse för automatisering i distributionslager. Utifrån syftet har två frågeställningar tagits fram: [1]  Vilka faktorer bör beaktas före en automatisering? [2]  Vilka är de uppfattade för- och nackdelarna med automatisering? I studien ska syftet uppfyllas genom att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 5. 5. Vilken typ av ledarskap motiverar unga vuxna mellan 18-30 år till att idrotta? : En kvalitativ studie om ledarskap och idrottande bland unga vuxna utifrån ett motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Palomba Rydén; Yafet Habtu; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Sports; Transformational Leadership; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situational Leadership; Ledarskap; Motivation; idrott; Transformellt ledarskap; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Ledarskap är en viktig del i att skapa motivation hos idrottande individer. Med bakgrund mot den dramatiska nedgången av idrottare mellan 18-30 år inom den organiserade idrotten har studien haft som syfte att ta reda på vilken typ av ledarskap som motiverar dessa individer. LÄS MER